Anasayfa / Bilgi / Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma – Teşvik Değiştirme Şartları Belirlendi

Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma – Teşvik Değiştirme Şartları Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Kayıt dışılığı önleme, istihdamı artırma, işverenin üzerindeki istihdam yükünü ve işçilik maliyetini azaltma gibi amaçlarla şu an uygulamada olan birden fazla teşvik veya prim desteği var.

Ancak birden fazla teşvik olması ve sık sık yeni teşvikler gelmesi nedeniyle işverenler bazı teşviklerden daha sonra haberdar olabiliyor veya herhangi bir teşvikten yararlanıyorken daha cazip yeni bir teşvik geliyor, bu durum işverenlerin kaybına yol açabiliyor. SGK bu konuya kısman genelge ile çözüm getirmişti. (Bkz. Geriye Dönük Olarak Teşvikten Yararlanılabilir mi ?, Geriye Dönük Teşvik Değişikliğine Sınırlama Geldi başlıklı yazılar.)

27 Mart 2018 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Torba Kanunla bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 5510 sayılı sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci madde ile işverenlere geriye dönük olarak 6 ay teşviklerden yararlanma veya geriye dönük yararlandığı teşviki değiştirme imkanı getirildi. Bu yasal düzenlemeden sonra SGK muhtemelen yeni Genelge yayımlayacak.

Söz konusu madde hükümlerine göre;

• 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak; yararlanılmamış herhangi bir prim teşviki, destek veya indirimden geriye dönük olarak yararlanmak isteyen ya da bu tarihten önce yararlanmış olduğu prim teşviki, destek veya indirimi değiştirmek isteyen işverenlerin 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bir ay içerinde ilgili SGK Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

• Geriye dönük teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği nedeniyle işverenlere iade edilecek tutarlar, 1 Nisan 2018 tarihinden önce başvuruda bulunan işverenlere 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, 1 Nisan 2018 tarihinden sonra başvuruda bulunan işverenlere ise başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren, kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanacak ve 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak üç yıl içinde iade dilecek. İade işlemi, öncelikle vadesi gelmiş prim ve her türlü borçlardan mahsup edilerek, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel (vadesi gelmemiş) haldeki prim ve her türlü borçlardan mahsup yoluyla gerçekleştirilecek. Üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecek. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade edilecek.

• Mahkemeye intikal etmiş teşviklerle ilgili olarak, ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yukarıda belirtildiği şekilde mahsup veya iade edilecek. 1 Nisan 2018 tarihinden önce açılmış davalarda, mahkemelerce davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Yargılama giderleri Kurum üzerinde bırakılacak ve vekâlet (avukat) ücretinin dörtte birine hükmedilecek. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına (istinaf veya temyize) başvurulmayacak ve 1 Nisan 2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacak.

• 1 Nisan 2018 tarihi sonrasında da 5510 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun veya başka kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabileceği halde yararlanamamış olan işverenler, yararlanamadığı ayda/dönemlerde o teşvikle ilgili tüm koşulları yerine getirmiş olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmesi şartıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanamadığı prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabilecek veya yararlanmış olduğu prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilebilecek.

• Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek. (isvesosyalguvenlik.com)