Anasayfa / GSS Rehberi / GSS’li Kişinin Hastalanmasına – Yaralanmasına Sebep Olanların Sorumluluğu

GSS’li Kişinin Hastalanmasına – Yaralanmasına Sebep Olanların Sorumluluğu

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olup; hastalanan veya yaralanan kişinin sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşıladığından, bu kişinin hastalanmasına veya yaralanmasına, suç sayılır bir hareketi, kastı ya da ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması veya ihmali nedeniyle sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişi veya kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumlu hale gelir ve Kurum karşıladığı tüm tedavi giderlerini bu kişiden / kişilerden tahsil eder. Çünkü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 76 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; “Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da çalışan işçisi hastalanan veya yaralanan işverenin sorumluluğu düzenlenmiş olup söz konusu fıkrada; “İş kazası ile meslek hastalığı, işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca işverenin sorumlu tutulabilmesi için mahkeme kararı olması şart değildir. (isvesosyalguvenlik.com)