Anasayfa / GSS / GSS’li Olma Şartı Aranmaksızın Ücretsiz Verilen Sağlık Hizmetleri Nelerdir ?

GSS’li Olma Şartı Aranmaksızın Ücretsiz Verilen Sağlık Hizmetleri Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Kişinin genel sağlık sigortası olmasa, genel sağlık sigortası olmakla beraber prim günü yetersiz olsa veya prim borcu bulunsa, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – baba – çocuk veya eş üzerinden sağlık yardımı alma imkanı olmasa, dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmasa dahi, aşağıda belirtilen hal ve durumlarla ilgili olarak sağlık kurum ve kuruluşuna başvuran kişinin tedavisi ilgili sağlık kurum ve kuruluşu tarafından yapılır, tedavi gideri SGK tarafından ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna ödenir.

Bu istisnai hal ve durumlar şunlardır;

1) Acil hal (*),

2) İş kazası ile meslek hastalığı hali,

3) Trafik kazası,

4) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,

5) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,

6) Analık hali (**),

7) Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,

8) 18 yaş altı çocuklar,

9) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (***),

(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

(**) Analık hali; gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.

(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi; “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” eklenecektir.