Anasayfa / SGK / Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi Verilmesi Gerekir ?

Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi Verilmesi Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Hangi hallerde işyeri bildirgesi verilmesi gerektiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

• İşçi çalıştırmaya başlayan işveren tarafından, en geç işçi (sigortalı) çalıştırılmaya başlandığı tarihte,

• İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde, işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde,

• 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde,

• Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene miras yoluyla intikali halinde, mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde,

• Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

• İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterli olup, işyeri bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

• Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

• Alt işveren (taşeron), asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. Bunun için işyeri bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu durum hizmet alım ihaleleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştıran alt işverenler (taşeronlar) için geçerli değildir. Bunların, her ihale sözleşmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi vererek geçici dosya açmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama; İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır.