Anasayfa / Soru - Cevap / Hangi Sebeplerle İşten Çıkanlar / Çıkarılanlar İşsizlik Maaşı Alabilir ?

Hangi Sebeplerle İşten Çıkanlar / Çıkarılanlar İşsizlik Maaşı Alabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalı / çalışan ister işveren tarafından işten çıkarılsın isterse kendi isteğiyle işten ayrılsın (yani istifa etsin), işsizlik ödeneği (işsizlik maaşı) alabilmesi için İŞKUR’a süresinde başvuru, başvuru sırasında hizmet akdinin grev – lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması, gerekli prim gün sayısı ve çalışma süresi şartı yanında, ayrıca aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle işten çıkarılmış veya çıkmış olması, yani akdinin 4447 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması gerekmektedir.

Bu kapsama girenler yani hangi hal ve durumlarda işten çıkan ve çıkarılanların işsizlik ödeneği alabileceği aşağıda belirtilmiştir;

• Belirsiz süreli iş sözleşmesi, ihbar önellerine (ihbar sürelerine) uygun olarak 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi çerçevesinde işveren tarafından feshedilenler, yani haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından ihbar tazminatı ödenerek işten çıkarılanlar. (Diğer kanunlar kapsamında olanlardan; 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16 ncı maddesi yada 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun olarak işveren tarafından işten çıkarılanlar.)

• 4857 sayılı İş Kanununun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24 ün maddesine dayanarak, sağlık sebepleri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları veya işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle işten çıkanlar yani istifa edenler. (Diğer kanunlar kapsamında olanlardan; 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işten ayrılan yani istifa edenler).

• 4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesi çerçevesinde, sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı sebebin ortaya çıkması nedeniyle işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler, (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle bu maddeye istinaden işten çıkarılanlar işsizlik ödeneği alamaz.) (Diğer kanunlar kapsamında olanlardan; 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından işten çıkarılanlar.)

• Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar yani işverenle arasında yaptığı iş sözleşmesinde belirtilen süre dolduğu için işten ayrılmak zorunda kalanlar. (854 sayılı Deniz İş Kanununun 7 nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalanlar.)

• İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,

• Yukarıdaki belirtilen iş kanunları (4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu) kapsamına girmeyen sigortalılardan hizmet akitleri, toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda bentlerindeki hükümlere paralel olarak sona ermiş olanlar.

• Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler.

İşsizlik ödeneği ile ilgili ayrıntılı bilgi İşsizlik Sigortası – Kapsama Girenler – İşsizlik Ödeneği Alma Şartları – Ödeneğin Süresi ve Miktarı başlıklı yazıda yer almaktadır.