Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Hastalık Sigortası – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar ve Şartları – Tarafların Sorumluluk Halleri

Hastalık Sigortası – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar ve Şartları – Tarafların Sorumluluk Halleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

Hastalık hali ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 ila 18, 22 ve 23 üncü maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 42 ila 44 ve 48, yeni 38 ila 40 ve 44 üncü maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca konuya ilişkin olarak Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 28.09.2008 tarih – 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-4/b kapsamındaki sigortalılar da hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alacak.

2.2-İş kazası, meslek hastalığı, acil haller gibi durumlarda, 4/b kapsamındaki sigortalıların da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için, borcunun olup olmadığına bakılmayacak.

2.3-01.10.2008 tarihinden öncesi için 506 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca 4/a kapsamındaki sigortalılara (işçilere), geçici iş göremezliğin (istirahatın) üçüncü gününden başlayarak geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor, yani ilk iki gün için geçicici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor, dolayısıyla da istirahat süresinin iki günden fazla olması gerekiyordu. 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca artık istirahatın ilk gününden itibaren iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

3-Genel Açıklamalar:

Hastalık sigortası ile ilgili yardımlar 01.10.2008 tarihinden öncesi için işçiler açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 ila 42 nci maddelerinde düzenlenen hastalık sigortası kapsamında, Bağ-Kur’lular açısından ise 1479 sayılı Kanunun ek 13 ila 17 nci maddelerinde düzenlenen sağlık sigortası kapsamında yapılmaktaydı. 01.10.2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile genel sağlık sigortası uygulaması hayata geçtiğinden, hastalık sigortası kapsamında yapılan yardımlardan geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi hariç hepsi genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Nitekim 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası tarafından karşılanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık hali olarak kabul edilecektir.

01.10.2008 tarihinden itibaren hastalık sigortası kapsamında aşağıdaki yardımlar yapılacaktır.

4-Sağlanan Yardımlar ve Şartları:

5510 sayılı Kanunun 16, 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca; hastalık sigortasından sigortalıya sadece hastalık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Bakanlıkça yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

Hastalık halinde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi için;

4.1-Bakanlıkca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

4.2-4/a kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci madde kapsamındaki (sadece bazı sigorta kollarına tabi olan) sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

gerekir.

4/a kapsamındaki sigortalılar ile 5 inci madde kapsamındaki (sadece bazı sigorta kollarına tabi olan) sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi geçici iş göremezlik ödeneği olarak ödenir.

Bakanlıkca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.

4/a kapsamındaki sigortalıların Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp, yürürlük tarihinden sonra devam eden istirahatlarında, geriye doğru bir yıllık süre içinde 120 günleri olmadığından geçici iş göremezlik ödeneği alamayan sigortalıların, Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonraki bir tarihte bu tarihlerden geriye doğru bir yıl içinde en az 90 günlük sigorta primi varsa Kanunun yürürlük tarihinden itibaren istirahatından kalan süre için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.