Anasayfa / Bilgi / Her Çalışan İçin Sağlık Raporu Alınması Gerekir mi ?

Her Çalışan İçin Sağlık Raporu Alınması Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanlara sağlık raporu alınması konusundaki düzenleme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu madde öncelikle işverene çalışanın sağlığını gözetme borcu yüklemiştir. Çalışanlar işe başlarken ve işin devamı süresince işyeri hekiminin sağlık gözetimi altında bulunacak, çalışanlara sağlık durumlarına uygun işler verilecektir.

Sağlık Raporu Alınması Gereken Durumlar

Madde uyarınca;

– Öncelikle her çalışanın işe girişinde İşe Giriş Sağlık Raporu alınması gerekmektedir.

– Aynı şekilde çalışanların iş değişikliğinde de Sağlık Raporu alınması gerekmektedir.

– İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle çalışmaya ara veren kişinin işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde Sağlık Raporu alınması gerekmektedir.

– Radyasyona maruz kalınan işlerde ayda bir, kurşuna maruz kalınan işlerde üç ayda bir, arseniğe maruz kalınan işlerde altı ayda bir çalışan kişinin periyodik muayeneden geçirilmesi gerekir.

Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Hangi işin hangi tehlike sınıfında yer aldığına NACE Kodları sayfasından bakılabilir.

Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

Sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınması gerekmektedir. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlar sağlık raporlarını kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alabilir. Özel hastanelerden İşe Giriş Sağlık Raporu alınamaz. (Bkz. Özel Hastaneden İşe Giriş Sağlık Raporu Alınabilir mi ?)

Rapor Alınmaz veya Periyodik Muayene Yapılmazsa Ne Olur ?

6331 sayılı Kanunun 26/1-f maddesi uyarınca; sağlık gözetimi görevini yerine getirmeyen, çalışanlarına sağlık raporu aldırmayan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde işe uygun sağlık raporu olmadan işçi çalıştıran işveren her çalışan için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır. İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre uygulanacak idari para cezası tutarları 2016 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları sayfasında yer almaktadır.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu başlıklı 21 inci maddesinde; çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) işverene ödettirileceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu başlıklı 76 ncı maddesinde de “ilgili kanunları gereğince sağlık raporu alınması gerektiği halde sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda söz konusu işte çalışması tıbbî yönden elverişli olmadığı belirtildiği halde genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenle Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderlerinin ödetileceği, sağlık kurulu raporu ile belli bir işte çalışamayacağı işçilerin bu işte çalıştırılamayacağı, bu kişileri  çalıştıran işverenlerin, genel sağlık  sigortalısının aynı hastalık sebebiyle Kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma geldiği için kendisine aylık bağlanan veya ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanan kişiyle ilgili olarak, sağlık raporu alınmadan veya alınan sağlık raporuna aykırı olarak sağlığına zararlı işte çalıştırıldığı, bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği tespit edilirse bu durumda da Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı tedavi ve bağladığı aylık nedeniyle yaptığı giderleri işverenden tahsil eder.

Çalışanın Sorumluluğu Var mı ?

5510 sayılı Kanunun;

– 22 nci maddesinde; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) ödenmeyeceği, ödenmiş olanların da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren geri alınacağı,

– 76 ncı maddesinde de; tedavinin sona erdiğine ve çalışılabilir durumda olduğuna dair Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından belge almaksızın başka bir işyerinde çalışan genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı sebebiyle yapılan tedavi masraflarının kendisinden alınacağı,

belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)