Anasayfa / Form-Dilekçe / İbraname

İbraname

Sponsorlu Bağlantılar

Önemli Açıklama:

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca;

Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden (işçinin işten çıktığı veya çıkarıldığı tarihten) başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Aşağıdaki ibraname örnek olup, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla gerekli değişiklikler yapılabilir.

İbraname Örneği

İBRANAME

İşçinin

İşverenin

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı/Unvanı

SSK Sicil No

SSK İşyeri Sicil No

İşe Giriş Tarihi

Adresi

İşten Çıkış Tarihi

İşten Ayrılış Nedeni:

Terk

Kendi İsteğiyle Ayrılma

İşten Çıkarılma

Vefat

Askerlik


Evlilik

Emeklilik

Diğer

Açıklama :

ÖDEMELER

Brüt Kazanç

Yasal Kesinti

Net Kazanç

Özel Kesinti

Net Ödeme

Hakedilmiş Ücret

Fazla Mesai

Kullanılmayan İzin Ücreti

Sosyal Haklar

İhbar Tazminatı

Kıdem Tazminatı

Toplam

…./…../……tarihinden beri çalıştığım işyerinizden …./…../……tarihinde ayrıldım.
Çalışmaya başladığım tarihten ayrıldığım tarihe kadar gecen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi, her türlü sosyal hakkımı, hafta tatili ve geneltatil günlerine ait ücretlerimi, yapmış olduğum fazla mesailere ait ücretlerimi, yıllık izin ücretimi, ayrılış esnasında hak etmiş olduğum ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

İşyerinden/firmanızdan/şirketinizden/tarafınızdan Kanun ve hizmet akdinden doğan hiçbir alacağımın kalmadığını, maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerinizi/firmanızı/şirketinizi/tarafınızı geçmişe dönük olarak da ibra ederim.

 

Adresi:

Telefon No:

İBRA EDEN

Adı Soyadı:

İmzası