Anasayfa / Haber / İdari Para Cezaları 2014’te Fazla Artmayacak

İdari Para Cezaları 2014’te Fazla Artmayacak

Sponsorlu Bağlantılar

İdari para cezalarıyla ilgili genel hükümleri düzenleyen 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında;

“İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden, 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda öngörülen idari para cezaları her yıl 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak belirlendi ve buna ilişkin 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranı, 2010 yılında % 7.7, 2011 yılında % 10.26, 2012 yılında % 7.80 olarak açılanmış, buna bağlı olarak da 2011 yılında idari para cezaları % 7.7, 2012 yılında % 10.26, 2013 yılında ise % 7.80 oranında artmıştı. 2014 yılında ise idari para cezaları sadece % 3,93 oranında artacak ve son dört yılın en düşük artışı gerçekleşmiş olacak.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen idari para cezaları ise 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık brüt asgari ücrete göre hesaplandığından, bu idari para cezaları yeniden değerleme oranında değil, asgari ücretteki artış oranında artırılacaktır.