Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / İdari Para Cezaları ve Tutanaklara İtiraz

İdari Para Cezaları ve Tutanaklara İtiraz

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından uygulanan İdari para cezalarına karşı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği, idari para cezasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz davası açılabilir. Eğer 15 gün içinde mahkemeye dava açılmaz ise idari para cezası kesinleşir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca idari para cezasına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde ilgili kuruma itiraz edilebilir. Ancak ilgili kuruma itiraz edilmiş olması yargı yoluna başvuru için tanınan 15 günlük süreyi durdurmaz, süre işlemeye devam eder. Kabahatler Kanunu uyarınca, 3.000 (üç bin) TL ve altındaki idari para cezaları için itiraz üzerine Sulh Ceza Mahkemesince verilecek kararlar kesindir. Başka herhangi bir mahkemeye başvurulamaz. Üç bin TL’nin üstündeki idari para cezaları için ise Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği son karara karşı, söz konusu mahkemenin yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir, yani % 25 peşin ödeme indirimi yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarına itiraz ise SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz bölümünde ayrıntılı açıklanmıştır.

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. Parayla değerlendirilebilen, yani konusu para olan ve miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararlar kesindir. Bunun dışındaki iş mahkemesi kararlarına karşı, taraflar 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8 inci maddesine göre istinaf yoluna başvurulabilirler. İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara hakim tarafından sözlü olarak bildirilmesi, karar tarafların yokluğunda verilmiş ise kararın tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür. Kanun (istinaf) yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez.

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beşbin lirayı geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı ise tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ca iki ay içinde karara bağlanır. Yargıtay’ın kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.www.isvesosyalguvenlik.com