Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
Anasayfa / Eski Haberler / İntibak Yasası Çıktı – Uygulama 2013 Yılında Başlayacak

İntibak Yasası Çıktı – Uygulama 2013 Yılında Başlayacak

Sponsorlu Bağlantılar

İntibak Yasası Çıktı – Uygulama 2013 Yılında Başlayacak-08.03.2012

Kamuoyunda intibak yasası olarak bilinen ve Bakanlar Kurulu imzasıyla 31/01/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun tasarısı olarak sunulan (10/02/2012 tarihli haber), daha sonra komisyonlardaki görüşme süreci tamamlanarak Meclis Genel Kurulu’na gelen (25/02/2012 tarihli haber) ve 01/03/2012 tarihinde de Genel Kurul’da kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/03/2012 tarihli ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, bazı emekli aylıklarında değişiklik öngören 5 ve 6 ncı maddeleri hariç yürürlüğe girdi. İntibak düzenlemesi ile ilgili söz konusu iki madde ise 2013 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ile kapsama giren SSK emekli aylıkları, geçici 40 ıncı madde ile de kapsama giren Bağ-Kur emekli aylıkları yeniden hesaplanacak.

• Yapılan düzenlemeye göre sadece;

- SSK emeklileriyle ilgili olarak, son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları,

- Bağ-Kur emeklileriyle ilgili olarak ise 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesine göre 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan aylıklar,

intibak kapsamına alındı.

• Kanun şimdi çıkmış olmakla beraber, uygulama kapsamına giren kişilere ait dosyalar üzerinden yeniden hesaplama yapılacağından, eğer herhangi bir değişiklik olmazsa uygulama 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren başlayacak.

• İntibak kapsamında yeniden hesaplanacak aylıklar için göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak, yani geriye dönük herhangi bir zam farkı ödenmeyecek.

• SSK emeklilerinden sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler intibaktan yararlanamayacak. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra intibak uygulamasından yararlanamayacak.

• İntibak kapsamında hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilecek, yani bunlar hakkında da intibak uygulanmayacak.

• Yapılacak düzenleme ile yaklaşık olarak;

- 207 bin emekli 10-20 TL arasında,

- 293 bin emekli 20-50 TL arasında,

- 340 bin emekli 50-100 TL arasında,

- 471 bin emekli 100-150 TL arasında,

- 291 bin emekli 150-200 TL arasında,

- 258 bin emekli 200-250 TL arasında,

- 45 bin emekli 250 TL ve üzeri,

zam alacak. Zammın üst sınırı 322 TL olacak.

Bugün Gazetesi’nde 3 Mart 2012 tarihinde yer alan haberde de intibak zammı oranları aşağıdaki gibi yer almıştı:

Prim Günü

Gösterge

Alacağı İntibak Zammı (TL)

3.600

9475

0,00

3.600

12425

63

3.600

15175

114

5000

9475

0,00

5000

10625

63

5000

15175

144

7400

9475

106

7400

10325

128

7400

15175

204

9000

9475

128

9000

10325

152,87

9000

15175

238,31

9000+

Tavan

322

• 6283 sayılı Kanunun intibak düzenlemesini içeren söz konusu iki maddesi aşağıda yer almaktadır;

MADDE 5 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39 – (1) Son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Aylıkların hesaplanmasında, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınır.

(3) Sigortalının aylık bağlama oranı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Malûllük aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde % 70, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Yaştan ve günden artırım ve eksiltme yapılmaz.

b) Yaşlılık aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı, sigortalının tahsis talep tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır, 5000 günden noksan ödediği her 240 gün için (1)’er eksiltilir. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışması, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûl olması, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması veya erken yaşlanması nedeniyle tarafına yaşlılık aylığı bağlananlara günden dolayı eksiltme yapılmaz.

c) Ölüm aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı sigortalının ölüm tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır. Günden dolayı eksiltme yapılmaz. Malûllük aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında bakıma muhtaçlık durumu dikkate alınmaksızın (a) bendi, yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında ise (b) bendi hükümleri uygulanır.

ç) Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı % 85’ten fazla olamaz.

(4) Sigortalının 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla aylığı, yukarıdaki hükümlere göre tespit edilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle belirlenir.

(5) Bu madde hükümlerine göre 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, % 5,9 oranında artırılarak 2000 yılı Ocak ayına, 2000 yılı Ocak ayı için bu şekilde hesaplanan aylık tutarı ise, (7,13326594120697) çarpanı kullanılarak 2008 yılı Ocak ayına taşınır. Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar (bu dönem dahil) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklara uygulanmış olan aylık artışları ile artırılır.

(6) Bu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilir.

(7) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler ile geçici 20 nci maddeye göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra bu madde hükümleri uygulanmaz.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 6 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40 – (1) 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesine göre 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan aylıklar bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Geçici 27 nci madde uyarınca 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 11 inci maddesine göre 2002 yılı Nisan ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, aynı ödeme döneminde % 8,9 oranında artırıldıktan sonra 2002 yılı Mayıs ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar, 1479 sayılı Kanun kapsamında bağlanmış olan aylıklara söz konusu dönemlerde uygulanan artış oranları ile artırılır ve aylıklar 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam olunur.

(3) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”(www.isvesosyalguvenlik.com)