Anasayfa / Haber / İş Güvenliği Alt Mevzuatı Yenilenmeye Devam Ediyor

İş Güvenliği Alt Mevzuatı Yenilenmeye Devam Ediyor

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile başlayan yeni süreç kapsamında yeni yönetmelik ve tebliğler yayımlanmaya devam ediyor, buna bağlı olarak da 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış olan yönetmelik ve tebliğler yürürlükten kaldırılıyor.

Bu çerçevede 20 Ağustos 2013 tarihinden bu yana aşağıdaki yönetmelik ve tebliğler yayımlandı;

• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Yenilendi

İşyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11 Eylül 2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Aynı konuda daha önce 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı

31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 03/09/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldı.

• İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ, yayımından otuz gün sonra yürürlüğe girmek üzere 29 Ağustos 2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Yenilendi

Geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerindeki diğer çalışanlarla aynı düzeyde korunmalarını sağlamak üzere 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23 Ağustos 2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin;

a) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesiyle ilgili “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 9 uncu maddesi,

1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan istihdam edilen ve 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerindeki işler için 23/8/2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

2) Diğer işyerleri için 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile eş zamanlı olarak, yani;

– 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

– Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

yürürlüğe girecek.

b) Yönetmeliğin diğer maddeleri ise 23/8/2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Aynı konuda daha önce 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarıyla İlgili Yönetmelik Yenilendi

Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22 Ağustos 2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Aynı konuda daha önce 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği se yürürlükten kaldırıldı.

• İş Hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak laboratuvarlarla İlgili Yönetmelik Yayımlandı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsayan; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10,  30 ve 31 inci maddeleri ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20 Ağustos 2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin “İşyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır.” şeklindeki birinci fıkrası 20 Ağustos 2015 tarihinde, 6 ncı maddenin diğer fıkraları ve Yönetmeliğin diğer maddeleri ise 20 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

• Balıkçı Gemilerinde İş sağlığı ve güvenliğiyle İlgili Yönetmelik Yenilendi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 6331 sayılı Kanun kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan işleri kapsayan, Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20 Ağustos 2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Aynı konuda daha önce 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan ve bu güne kadar yürürlükte kalan Balıkçı Gemilerinde Yapılacak Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

Yukarıda bahsi geçen yönetmeliklerin tamamına sitemizin Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.