Anasayfa / Haber / İş Güvenliği Eksikliklerinde İşyerleri Artık Kapatılamayacak mı?

İş Güvenliği Eksikliklerinde İşyerleri Artık Kapatılamayacak mı?

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceleri, işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği açısından işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı, bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülmekteydi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak yapılan yeni mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Bu konudaki uygulamalar artık yeni yönetmelik çerçevesinde yürütülecek.

Ancak eski yönetmeliğin başlığında “işyerinin kapatılması” ibaresi ve içeriğinde de gerekli hallerde işyerinin kapatılmasıyla ilgili hususlar yer aldığı halde; yeni yönetmeliğin gerek başlığında, gerekse içeriğinde işyerinin kapatılmasına dair herhangi bir hususa yer verilmedi. Dolayısıyla, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar olduğunda artık işyerleri kapatılamayacak mı sorusu akla geldi.

Öncelikle eski yönetmelikte, “bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında, çalışma metot ve şekillerinde, işçilerinin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, tehlike giderilinceye kadar, komisyonca, tehlikenin niteliğine göre, işin kısmen veya tamamen durdurulmasına ya da işyerinin kapatılmasına karar verilir.” şeklinde yer alan hükümde geçen “işyerinin kapatılması” kesin ve geri dönüşü olmayan bir kapatma şeklinde değildi. Kapatmaya gerekçe olan tehlike ve eksikliklerin işverence giderildiğinin tespiti halinde, işyeri tekrar açılabiliyordu.

Yeni yönetmelikte ise bu konu işin durdurulması başlığı altında düzenlendi, Buna göre;

– İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında,

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde,

iş durdurulmasına karar verilebilecek. Bu konudaki ayrıntılı bilgi Yönetmelikte yer almaktadır.

Dolayısıyla, eski yönetmelikte bu konu işin kısmen veya tamamen durdurulması ve işyerinin kapatılması olarak iki ayrı başlık altında ele alındığı halde yeni yönetmelikte işin kısmen veya tamamen durdurulması şeklinde tek başlık altında ele alında. Eski yönetmelikte yer alan işyerinin kapatılması uygulanması, yeni yönetmelik çerçevesinde işyerinde işin tamamen durdurulması olarak uygulanacak.

Burada yeni yönetmelikle getirilen en önemli değişiklik, işin durdurulması veya işyerinin kapatılmasına karar verecek birim açısından yapıldı. Eski yönetmeliğe göre; işyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar vermeye yetkili komisyon, iki müfettiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü ile bir işçi ve bir işveren temsilcisinden oluşuyordu. Yeni yönetmeliğe göre ise işyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı, Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten oluşan heyet tarafından verilecek. Yeni yönetmelikle getirilen en büyük değişiklik bu.

İşin durdurulması kararının uygulanması ise eski yönetmelikte olduğu gibi, mülki idare amiri (illerde vali, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam tarafından) 24 saat içinde yerine getirtilecek.

Söz konusu yönetmeliğe Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.