Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 ila 24 üncü maddelerinde,Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 37 ila 52, yeni 35 ila 48 inci maddelerinde, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde yer almış, yine Kanunun 25 inci ve 54 üncü maddelerinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 95, 96, 127 ve geçici 7, yeni 89, 90, 118 ve geçici 6 ncı maddelerinde konuya yer verilmiştir.  Ayrıca konuya ilişkin olarak İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu İle Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği, Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama  İşlemleri Hakkında Tebliğ, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-4/b kapsamındaki sigortalılar da iş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri alacak.

2.2-İş kazası, meslek hastalığı, acil haller gibi durumlarda, 4/b kapsamındaki sigortalıların da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için, borcunun olup olmadığına bakılmayacak.

2.3-İş kazasının Kuruma bildirilmesi için tanınan iki günlük süre 4/a kapsamındakiler (işçiler) yönünden üç gün olarak değiştirilmiştir.

2.4-İşçilerle ilgili iş kazalarında kazanın yasal süresi içinde bildirilmemesi halinde bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar kurumca ödenmiyordu. Yeni uygulamaya göre iş kazası süresi içinde bildirilmemişse, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilecek.

2.5-İş kazalarının meydana gelmesinde; kaza işveren kastı, ilgili mevzuata aykırı hareketi veya suç sayılabilir bir hareketi sonucu meydana gelmişse işveren sorumlu tutuluyordu. Yeni mevzuatta ise “suç sayılabilir hareket” ibaresi yer almamaktadır. İşverene sadece kasıt veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık hallerinde sorumlu tutulacak.

2.6-İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe el konuncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüydü, yeni dönemde işverene böyle bir sorumluluk yüklenmemiştir.

2.7-506 sayılı Kanuna tabi sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde bildirim vizite kağıdı ile yapılıyordu, artık iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapılacak.

3-Genel Açıklamalar:

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili uygulama 01.10.2008 tarihinden önce  işçiler yönünden geçerliydi ve düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11 – 31 arası maddelerinde yer almaktaydı. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun ile 4/b kapsamındaki (eski Bağ-Kur) sigortalılar da bu uygulamadan yararlanma hakkı elde etmiştir. 4/c kapsamında çalışanlar için ise iş kazası ve meslek hastalığı yerine vazife malullüğü hükümleri uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca, genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası tarafından karşılanacağından, iş kazası ve meslek hastalığı halinde iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolundan sigortalılara sadece aşağıdaki yardımlar yapılacaktır. Bunlar;

a-Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b-Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d-Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e-İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

4-İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı:

İş kazasının tanımı ve kapsamı 5510 sayılı Kanunun 13 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

İş kazası;

a-Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi (4/a) kapsamında çalışan sigortalının;

• İşyerinde bulunduğu sırada,

• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

• Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

• Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

• İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

b-Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında çalışan sigortalının ise;

• İşyerinde bulunduğu sırada,

• Yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

5-Meslek Hastalığının Tanımı ve Kapsamı:

Meslek hastalığının tanımı ve kapsamı 5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

Meslek hastalığı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (4/a) ve (b) (4/b) bentleri kapsamındaki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hâlleridir.

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a-Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b-Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Kurumca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmiş meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olduğu için talepleri kabul edilmeyen sigortalıların yazılı başvuruları üzerine söz konusu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağı hususuna, meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulguları ile belgelenmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin Kurum denetim ve kontrol ile görevli memurları veya Bakanlık iş müfettişlerince işyerinde yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapora istinaden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karar verilir.

Kurumca çıkarılacak Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ile hangi hâllerin meslek hastalığı sayılacağı belirlenir. Yönetmelikle belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

6-İş Kazasının Bildirilmesi ve Bildirim Süresi:

İş kazasının bildirilmesi ve bildirim süresi ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 13 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 38, yeni 35 inci maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

İş Kazası;

a-4/a bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan (haklarında bazı sigorta kolları uygulanan) sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

b-4/b kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,

c-4/c kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalıların iş kazası geçirmesi halinde, kendileri veya işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç üç iş günü içinde,

bildirilmesi gerekir.

Bildirim süreleri işgünü olarak belirlendiğinden, cumartesi, pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmaz, bu günlere rasgelen günleri takip eden günden itibaren üç günün hesabına devam edilir.

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.

İş kazasının Kuruma bildirimi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ek-7’de bulunan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapılır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre e-sigorta ile Kuruma bildirir veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır.

4/b kapsamındaki sigortalıların bildirim yapmaya engel durumlarını hekim raporu ile veya mücbir sebep olayını belgelemeleri şarttır.

4/a kapsamındaki sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.

Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının (ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin) iş kazası geçirmesi hâlinde ise işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen üç günlük bildirim süresi, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi hâlinde iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

4/b kapsamındaki sigortalılar için de yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının üç iş günlük bildirim süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu üç günlük bildirim süresi, Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması şartıyla mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlar.

7-Meslek Hastalığının Bildirilmesi ve Bildirim Süresi:

Meslek hastalığının bildirilmesi ve bildirim süresi ile ilgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 14 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 40, yeni 36 ncı maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

Meslek hastalığının;

a-4/a ile 5 inci madde kapsamında bulunan (haklarında bazı sigorta kolları uygulanan) sigortalılar bakımından, meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalı veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

b-4/b bendi kapsamındaki sigortalı bakımından kendisi tarafından,

c-4/c kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan ve meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen sigortalıların kendileri veya bu durum kendisine bildirilen işverenleri tarafından,,

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde Kuruma bildirilmesi gerekir.

Bildirim işlemi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile ve e-sigorta üzerinden Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.

Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıdan, Kurumca bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol gideri, gündelik, refakatçi giderleri ve diğer harcamalar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir.

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

8-Sağlanan Yardım ve Haklar:

İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a-Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b-Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d-Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e-İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

5510 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca iş kazası ile meslek hastalığı sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetleri genel sağlık sigortasından karşılanmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı halinde Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri maddede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

9-İş Kazası ve Meslek Hastalığının Soruşturulması:

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince;

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, SGK Müfettişleri veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilecektir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilecektir.

14 üncü maddesi gereğince de;

Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilecektir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 41, yeni 37 nci maddesine göreyse;

İşverence düzenlenen iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ve eki belgelere göre, ünite, kamu idarelerinin görevleri gereği düzenlemiş olduğu belge ve tutanaklardan, sigorta olayı için gerekli bilginin temin edilmesi koşuluyla başka bir soruşturma ve denetime gidilmeden olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağına karar verebilir, meslek hastalığında ise ilgili sağlık birimine sevk eder.

Ancak;

a-Ünitece karar verilemeyen,

b-Şüpheli görülen ve tereddüt edilen,

c-Uzun süreli tedavi gerektiren,

d-Maluliyet veya ölümle neticelenen,

e-Kuruma büyük malî yük getiren

iş kazaları ise Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulur.

Bakanlık iş müfettişlerinin rapor ve tutanaklarında gerekli bilgilerin yer alması veya yargı kararının bulunması durumlarında, ünitelerce tekrar inceleme talep edilmez.

İş kazası ve meslek hastalığı soruşturmaları, Kurumun; sigortalılık durumu, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinde bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı, işyerinde sigortalının çalıştığı birimin meslek hastalığına sebep olup olmayacağı, işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı, olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların kusurlu hâllerinin olup olmadığı hakkında karar verilebilmesi için yapılır.

Kuruma bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığının anlaşılması hâlinde, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış ödemeler, gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

10-İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Sorumluluğu ve Yaptırımlar:

10.1-Bildirme Yönünden:

a-5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca; iş kazası yukarıda belirtilen bildirim süresi içerisinde işverence Kuruma bildirilmemişse; bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

b-5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; İş kazası süresinde veya süresi dışında bildirilmiş olsa bile, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında yapılacak soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun “Yersiz ödemelerin geri alınması” başlığını taşıyan 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

Meslek hastalığında ise; 5510 sayılı Kanunun 14 üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eki 40, yeni 36 ıncı maddesi uyarınca, meslek hastalığını Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverenden, Kurumca bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol parası ve zaruri masraflar ile diğer harcamalar, ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilir.

10.2-Yurtdışında Çalışan Sigortalı Yönünden:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 95, yeni 89 uncu maddesi uyarınca; işveren, geçici veya sürekli görevle yurt dışında görevlendirdiği ya da yurtdışına götürdüğü sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, Kurum tarafından işe el konuluncaya kadar, Kanuna göre sigortalının hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Kurumun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Kurum, Kanuna uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik ödenekleri tutarını işverene öder.

Yukarıdaki sorumluluklar aynen meslek hastalığı için de geçerlidir.

10.3-İşçinin Sigortasız Olması Yönünden:

5510 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca; sigortalı iş kazası geçirdiğinde, kendisi henüz sigortalı işe giriş bildirgesi verilerek Kuruma bildirilmemiş ve kaza sırasında sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi için tanınan süre de geçmişse, bu durumda kaza geçiren sigortalının gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir. Ancak, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirilir. Sigortalı işe giriş bildirgesi kazadan sonra verilse bile, bildirgenin verilmesi için tanınan yasal süre geçmişse işveren yukarıdaki sorumluluk halinden kurtulamaz. Eğer sigortalı kaza geçirdiğinde, sigortalının bildirilmesi gereken (sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken) yasal süre henüz geçmemiş ise bildirge kazadan sonra verilmiş olsa bile işveren yukarıdaki sorumluluktan kurtulur. Sigortalının bildirilmesi gereken kanuni süre içerisinde meydana gelen iş kazalarında, söz konusu 23 üncü madde hükmü uygulanmaz.

Yukarıdaki sorumluluklar aynen meslek hastalığı için de geçerlidir.

10.4-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Yönünden:

İş kazasının meydana gelmesinde işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yönünden sorumluluk hali, 01.10.2008 tarihinden önce yürürlükte olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesinde yer almaktaydı. Aynı düzenleme 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 21 inci, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 49, yeni 45 inci  ve  Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddelerinde de yer almıştır. Buna göre;

İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren Kuruma karşı sorumlu hâle gelir. Kasıt; iş kazası veya meslek hastalığına, işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması hâlidir. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, olayda ihmali veya ağır ihmali olması halinde de işveren sorumlu olur.

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa işvereni Kuruma karşı sorumlu hâle getirir. Mevzuat; yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümüdür. Bu hükümlerin başında 4857 sayılı İş Kanunun 77 ila 89 uncu maddeleri ve bu maddeler uyarınca çıkarılan tüzük ve yönetmelikler gelmektedir. Ayrıca yeri geldiğinde, kazanın türüne göre İş Kanunu dışındaki ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler de dikkate alınmaktadır.

İş kazası, işverenin kastı veya sigortalının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan veya yapılacak iş kazasına yönelik sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri işverene tazmin ettirilir.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yer almaktadır.

İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli herhangi bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez.

Yukarıdaki sorumluluklar aynen meslek hastalığı için de geçerlidir.

10.5-Verilen Sağlık Hizmetleri Yönünden:

5510 sayılı Kanunun 76 ncı ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 55 inci maddesi uyarınca;

İşveren, iş kazasına uğrayan genel sağlık sigortalısına, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen tutarı geçmemek üzere Kurum tarafından karşılanır. Belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malul kalmasına ya da malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür.

Ayrıca Kanunun 76 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazası işverenin kastı veya genel sağlık sigortalısının iş sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

Yukarıdaki sorumluluklar aynen meslek hastalığı için de geçerlidir.

11-İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Sigortalının Sorumluluğu ve Yaptırımlar:

11.1-4/a Kapsamındaki Sigortalı Açısından:

5510 sayılı Kanunun 22 nci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eki 48, yeni 44 üncü maddeleri uyarınca;

a-Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış, sürekli iş göremezlik derecesi artmış veya malûl kalmış ise bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi hâlinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilerek ödenir.

b-Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında Kurumca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması hâlinde yüzde beş oranında Kurumca eksiltilir. Bu hükmün uygulanmasında; sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur.

c-Mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı saptanan veya meslek hastalığına tutulan ya da Kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri yarısı tutarında ödenir.

d-Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalıştığı; mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerle belirlenen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Burada belirtilen sigortalılara ait raporda, istirahat süresi sonunda çalışır kararı varsa ayrıca çalışabilir belgesi aranmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken sigortalının istirahatlı olduğu devrede çalışmadığının işveren tarafından beyan ve belgelenmesi gerekir.

11.2-4/b Kapsamındaki Sigortalı Açısından:

Yukarıda belirtilen sorumluluk ve yaptırım halleri 4/b kapsamındaki sigortalılar için de aynen geçerlidir. Yukarıdakilere ilaveten ayrıca;

a-4/b kapsamındaki sigortalılara, iş kazası sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, iş kazasının yukarıda belirtilen 4/b kapsamındaki sigortalılar açısından Kuruma bildirim tarihinin aşılması hâlinde bildirim tarihi esas alınarak ödeme yapılır.

b-Geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken sigortalının istirahatlı olduğu devrede çalışmadığının 4/b kapsamındaki sigortalı tarafından beyan ve belgelenmesi gerekir.

12-İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Üçüncü Kişinin Sorumluluğu ve Yaptırımlar:

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi dördüncü fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi dördüncü fıkrası uyarınca;

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.

5510 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi son fıkrası ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 57 nci maddesi uyarınca da;

Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, Kurumun bu nedenlerle yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir. Açılacak rücuan tazminat davalarında, kusur oranları da dikkate alınır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan malî mesuliyet sigortası veya ihtiyari malî mesuliyet sigortası poliçelerindeki limitler dâhilinde, halefiyet ilkesine dayanarak, ödediği sağlık hizmeti tutarını sigorta şirketlerinden veya Karayolları Trafik Garanti Sigortası hesabına başvurmak suretiyle rücuan tazminini talep eder.

13-Geçici İş Göremezlik Ödeneği:

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

5510 sayılı Kanunun 18 inci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eki 44, yeni 40 ıncı maddeleri uyarınca;

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya yatarak tedavi süresince veya Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla istirahatlı olduğu her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde (istirahatlı olduğu günler için) üçte ikisidir.

4/b (kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) kapsamındaki sigortalılara, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Ancak maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.

Bakanlıkca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi (4/a)kapsamındaki sigortalının;

a-İstirahatlı olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığı,

b-Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler,

c-Viziteye çıktığı/istirahatın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme hâlinin devam edip etmediği,

işveren tarafından Kuruma elektronik ortamda bildirilir.

14-Sürekli İş Göremezlik Geliri:

5510 sayılı Kanunun 19 uncu ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 45, yeni 41 inci maddeleri uyarınca;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, yukarıda belirtilen sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit edilir.

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17 nci maddeye göre hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.

4/b kapsamında sigortalı olup da sürekli iş göremezlik gelirine hak kazananlara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Ancak, gelir başlangıç tarihinde Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında borcu olanların gelirleri gelir başlangıç tarihi itibariyle bağlanarak borçları ilk gelirlerinden kesilerek tahsil edilir.

5510 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi uyarınca, sürekli iş göremezlik geliri alanlar kendi talepleri üzerine veya Kurumca gerekli görüldüğünde kontrol muayenesine tabi tutulurlar, kontrol muayenesi sonucuna göre ödenmekte olan sürekli iş göremezlik geliri aynı kalır, artar, eksilir veya kesilir. Yani kontrol muayenesi sonucu iş göremezlik derecesinin azaldığı tespit edilenlerin gelirleri iş göremezlik derecesindeki azalma oranında azaltılır, iş göremezlik derecesinin arttığı tespit edilenlerin gelirleri iş göremezlik derecesindeki artma oranında artırılır, iş göremezlik derecesi % 10’un altına düşmüş ise ödenmekte olan sürekli iş göremezlik geliri kesilir. Kurumun yazılı bildirimine rağmen kontrol muayenesi yaptırılmazsa ödenmekte olan sürekli iş göremezlik geliri kesilir, kontrol muayenesi yaptırılır ve iş göremezlik durumunun devam ettiği anlaşılırsa geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesine tekrar başlanır. Yapılan kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik durumunun kalktığının anlaşılması hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından gelir kesilir.

Sürekli iş göremezlik geliri almakta iken herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların gelirleri kesilmez, ancak bunlar yukarıda belirtildiği gibi Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulurlar ve kontrol muayenesi sonucu iş göremezlik derecesinde azalma olduğu anlaşılırsa; iş göremezlik derecesinin azaldığı tespit edilenlerin gelirleri iş göremezlik derecesindeki azalma oranında azaltılır, iş göremezlik derecesi % 10’un altına düşmüş ise ödenmekte olan sürekli iş göremezlik geliri kesilir.

15-Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sigortalıda % 10 veya daha fazla meslekte kazanma gücü kaybı meydana gelmiş ve sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olsa bile;

5510 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi birinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eki 53, yeni 49 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca; sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılar için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malûl sayılır ve dolayısıyla bu durumdaki sigortalıya, malullük aylığı bağlanması için öngörülen prim ödeme gün sayısı ve diğer şartları yerine getirmiş olması halinde ayrıca malullük aylığı da bağlanır.

Aynı şekilde sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alıyor olsa bile, yaşlılık aylığı için ön görülen sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş ve diğer şartları yerine getirerek ayrıca yaşlılık aylığına da hak kazanmışsa, bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri de bağlanır.

Sigortalının ölümü halinde, ilgili maddelerde belirtilen diğer şartlar da tutuyorsa hak sahipleri de yukarıdaki aynı haklardan yararlanır.

Ancak bu durumda aşağıda belirtilen aylık ve gelirlerin birleşmesi hükmü uygulanır ve malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.

16-Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması:

5510 sayılı Kanunun 20 nci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 46, yeni 42 nci maddeleri uyarınca;

İş kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm geliri bağlanır.

4/b kapsamında sigortalı sayılanların hak sahiplerine gelir bağlanabilmesi için, ölenin kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

17-Evlenme ve Cenaze Ödeneği:

5510 sayılı Kanunun 20 nci, 37 nci ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 47, 68 ve 69, yeni 43, 64 ve 65 inci maddeleri uyarınca;

a-Sigortalının, ölüm aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına, Kanunun 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslarla evlenme ödeneği ödenir.

b-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

18-Gelir ve Aylıkların Birleşmesi:

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca; bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.

5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca; sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren 18 inci maddeye göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.

5510 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi uyarınca; malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.

19-Primlerin Ödenmesi:

4857 sayılı İş Kanununun 61 inci maddesinde; sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur, hükmü yer almaktadır. Buna göre, işçilere yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Kanundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam edilmekteydi. Ancak, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun Prime Esas Kazançlar başlıklı 80 inci maddesinin (c) bendinde “Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü yer aldığından, artık yılık ücretli izin süresi için ödenecek ücretlere ait iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası (kısa vadeli sigorta kolları) primlerinin de diğer sigorta primleriyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.www.isvesosyalguvenlik.com