Anasayfa / Eski Haberler / İş Kazasında Üçüncü Kişi ve İşverenlerine Rücu Anayasaya Aykırı Değil

İş Kazasında Üçüncü Kişi ve İşverenlerine Rücu Anayasaya Aykırı Değil

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası “İş kazası meslek hastalığı ve hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeni ile meydana gelmişse sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan veya ilerde yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru var ise bunları çalıştıranlara rücu edilir.” hükmünü içermektedir.

Bir bina inşaatında meydana gelen iş kazası nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca hak sahiplerine bağlanan gelir, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ve yapılan hastane masrafları sonucunda ortaya çıkan Kurum zararı için davalılar aleyhine açılan rücuen tazminat davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ciddi bulan Mahkeme, söz konusu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. İptal başvurusunda; 5510 sayılı Kanunun 21. maddesinin dördüncü fıkrasında iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle açılan rücu davalarında, meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığında üçüncü kişinin kusurlu olması hâlinde oluşan zararın yarısı oranında rücu edileceğinin düzenlendiği, böylece üçüncü kişilerden kusuru çok düşük olan ile kusuru çok yüksek olanın aynı miktarda zarardan sorumlu olacağı, bu sebeple düzenlemenin Anayasa’nın 10. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükmün Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliği ile karar vererek iptal başvurusunu reddetmiştir.

Mahkemenin konuya ilişkin 15/3/2012 tarihli, E: 2011/128 ve K: 2012/40 sayılı gerekçeli kararı 26/6/2012 tarihli ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.