Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

30 Ocak 1950 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 4 Şubat 1950 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanmış, yayımı tarihinden altı ay sonra da yürürlüğe girmiştir. Ancak 25/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yayımlanarak 5521 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun uyarınca; İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarına iş mahkemeleri bakar. Yani işçi – işveren arasındaki iş sözleşmesi (hizmet akdi) veya İş Kanunundan doğan hak ve alacaklarla ilgili davalar iş mahkemesinde açılır.

İş mahkemelerinde açılacak davalar, açıldığı tarihte davalının (hakkında dava açılan kişinin) Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde açılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de açılabilir. Bu hükme aykırı sözleşmeler geçerli sayılmaz.

Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu ile sigortalılar veya hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da iş mahkemeleri bakar.

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalara ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 101 inci maddesinde; aksine hüküm bulunmayan hallerde, Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen işlem ve uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği,

– 5953 sayılı Basın İş Kanununun ek 4 üncü maddesinde; basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında bu Kanundan doğan hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinde görüleceği,

– 854 sayılı Deniz İş Kanununun 46 ncı maddesinde; bu kanun kapsamına giren gemiadamlariyle bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet aktinden doğan davaların iş mahkemelerinde görüleceği,

– 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 79 uncu maddesinde; bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerde görüleceği,

belirtilmiştir.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak Kurumlar veya taraflar arasında doğacak bütün uyuşmazlıklarla ilgili davaların iş mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilmektedir.

5521 sayılı Kanunda; iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından bakılacağı belirtilmiş olup, iş mahkemesi olmayan yerlerdeki davalara genelde asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.