Anasayfa / Soru - Cevap / İş Mahkemesi Kararlarına Karşı Nereye ve Nasıl İtiraz Edilir ?

İş Mahkemesi Kararlarına Karşı Nereye ve Nasıl İtiraz Edilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

5521 sayıl İş Mahkemeleri Kanununun 2005 yılında 5308 sayılı Kanunla değiştirilen 8 inci maddesinde;

– İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararların kesin olduğu, yani istinaf yoluna başvurulamayacağı, istinaf yoluna başvurma süresinin ise sekiz gün olduğu, bu sürenin karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi (mahkemede hakim tarafından sözlü olarak bildirilmesi), yokluklarında verilmiş ise kararın tebliği tarihinden itibaren başlayacağı,

– Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararları ile miktar veya değeri beşbin lirayı geçen davalar hakkındaki nihaî kararların karşı ise tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği,

belirtilmiştir.

Kanun hükümleri bu şekilde olmakla beraber, bölge adliye mahkemeleri henüz görevlerine başlamamış olduğundan eski uygulama halen devam etmekte olup, İş Mahkemesi kararlarına karşı 8 gün içerisinde temyiz yoluna başvurulması gerekir.

Bu 8 günlük süre; karar eğer mahkemede tarafların (veya vekili avukatın) yüzüne karşı sözlü olarak okunmuşsa (karar taraflara tefhim edilmişse) bu tarihten itibaren, karar temyize başvuracak kişinin yokluğunda verilmiş ise kararın tebliği tarihinden itibaren başlar.

Bu sekiz günlük temyiz süresi içerisinde temyiz dilekçesinin hakime imzalatılması, temyiz defterine kaydın yaptırılması, temyiz harcının da yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi ve temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK’nun (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 434/3.maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir (T.C Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/3546).

Süresi içerisinde temyiz başvurusu yapılmamış olan kararlar kesinleşir.

Öte yandan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Adli tatilde görülecek dava ve işler” başlıklı 103 üncü maddesinde, hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davaların adli tatilde de görüleceği belirtildiğinden, bu tür davalarla ilgili sekiz günlük temyiz başvuru süresine adli ara vermede geçen günler de dahildir. Yani bu davalarla ilgili temyiz süresi adli tatilde uzamaz. Öte yandan İş Mahkemelerinde açılacak davalarla ilgili bazı açıklamalara İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler başlıklı yazıda yer verilmiştir.(www.isvesosyalguvenlik.com)