Anasayfa / Bilgi / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en önemli yönetmeliklerden biri olup, bu yönetmelikte 18 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğin güncel haline Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu yönetmelikte 18 Aralık 2014 tarihinde yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

• Yönetmeliğin tanımlar bölümüne “itiraz komisyonu” eklendi, yine yönetmeliğe eklenen “İtiraz komisyonunun çalışma şekli” 22/A maddesinde de komisyonun çalışma şekli belirlendi. Buna göre; başta ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OGSB) olmak üzere bu yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan bir itiraz komisyonu kurulacak ve artık itirazları bu komisyon sonuçlandıracak.

• Yönetmeliğin tanımlar bölümüne Toplum Sağlığı Merkezi Biriminin (TSMB) tanımı eklendi. TSMB; Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birim olarak tanımlandı.

• Yönetmelikte; belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmek işverenin görevleri arasında yer alıyorken, Kanun değişikliği doğrultusunda diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleriyle sınırlandırıldı. Bunlar dışındaki işverenlerin diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü yok.

Ayrıca işveren gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilecek. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. Bu konuya ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenecek.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceğini belirleyecek, bu belirlendikten sonra işverenlere sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunda olacaklar. Yani faaliyette bulundukları sektör için görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı unvan olarak belirlenmiş olan işverenler sadece o unvana sahip uzman görevlendirebilecek.

• İşverenler ayrıca; çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını, Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden artık İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunda.

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tutulan defterin onaylatılacağı yerler arasında İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü de yer almaktaydı. Genel Müdürlük bunlar arasından çıkarıldı, defterler artık işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya notere onaylatılacak.

• Yönetmelikte yapılan değişikliklerin çoğu ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OGSB) ile ilgili. Bunlarla ilgili olarak;

– OGSB’lerin fiziki şartları, işleyişleri, tutacakları kayıt ve belgeler,

– OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru işlemleri ve istenilecek belgeler,

– Başvuruların değerlendirilmesi ve yetki belgesi verilmesi,

– OSGB yetki belgesi alma ve vize işlemlerinin usul ve esasları,

– Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz,

konularında değişiklikler yapıldı.

Bunlardan en önemlisi; OSGB yetki belgesi almak isteyenler başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapacak. Sadece e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilecek. Ancak, e-devlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulacağından, söz konusu duyuruya kadar mevcut uygulamaya devam edilecek.

Ayrıca, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde OSGB açmak isteyenler, burada OGSB olarak faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneğini başvurularına ekleyecekler.

• OGSB adres ve unvan değişikliği başvuruları ile sorumlu müdür değişikliği ile ilgili bildirimler, İSG-KATİP sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilân edilinceye kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılmaya devam edilecek, sistem üzerindeki düzenlemeler tamamlanıp ilan edildikten sonra ise bu bildirimler İSG-KATİP üzerinden yapılacak.

• OSGB’lere uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yapılacak. 10 iş günü geçtikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak.

• Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki şirketler ve kurumlara, Yönetmeliğin 16-Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri, 17-Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi, 20-Belge alma ve vize işlemleri, 21-İhtarlar ve 22-Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz maddelerine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresini İSG-KATİP sistemine kaydettirme zorunluluğu getirildi. Ancak buz zorunluluk 3 ay sonra yani 18 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.(isvesosyalguvenlik.com)