Anasayfa / Mevzuat / Tüzükler / İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Sponsorlu Bağlantılar

4 Aralık 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş, 11 Ocak 1974 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu (eski İş Kanunu) döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeler tüzükler ile yapılmış olup, bu tüzük söz konusu kanun döneminde bu konuda çıkarılmış 537 maddeden oluşan en kapsamlı genel tüzüktür. 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun (yeni İş Kanunu) geçici 2 nci maddesinde “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” hükmü yer aldığından bu tüzük 4857 sayılı Kanun döneminde de uygulanmış, ancak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile söz konusu geçici 2 nci maddenin 30 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılması üzerine bu tüzüğün de pek uygulanabilirliği kalmadığından, 23 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile 23 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bu Tüzük yürürlükten kaldırılmış olup sadece geriye dönük olarak uygulanmaktadır (Bkz. Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Uygulanacağı Durumlar).

İlgili tüzük metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüzükte; 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerleri ve eklentilerinde bulunması gereken sağlık şartları ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçlar, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçlar ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak belirtilmişti.

Tüzükte;

– Sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri,

– işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer işyeri müştemilatında bulunması gereken sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri,

– İşyerlerinde çeşitli nedenlerle çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbirler,

– Meslek hastalıklarına karşı alınacak genel tedbirler,

– Kimyasal etkilerle, tozlarla, fizik ve mekanik nedenlerle, kullanılan ham maddelerden veya işyerinin özelliğinden ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı alınacak özel tedbirler,

– İşyerlerinde iş kazalarına karşı alınacak tıbbi tedbirler ve işyerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardım ve tedavi malzemeleri ile sıhhi tesisat,

– İşyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere alınacak güvenlik tedbirleri ve bulundurulması gereken araçlar,

– İşyerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik tedbirleri,

– İşyerlerindeki makinalarda ve tezgahlarda, kazanlarda, basınçlı kaplarda ve kompresörlerde, fırınlarda ve ocaklarda, elektrik tesisatında, el aletlerinin kullanılmasında, kaldırma makinalarında, taşıyıcılarda (transportör), motorlu arabalarda, boru tesisatında, malzemenin kaldırılma – taşınma – istiflenme ve depolanmasında, bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri,

– Kişisel korunma araçları,

konularında ayrıntılı düzenlemeler yer almaktaydı