Anasayfa / Bilgi / İşçi Yıllık İznini İstediği Tarihte Kullanabilir mi ?

İşçi Yıllık İznini İstediği Tarihte Kullanabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanlar açısından izin hem vazgeçilmez bir hak, hem de bu vazgeçilmezliği nedeniyle çalışan açısından da işveren açısından da aynı zamanda bir zorunluluk ve görev.

Çünkü izin; çalışanın dinlenmesi, daha verimli çalışması, hastalık ve kaza risklerinin azalması açısından bir zorunluluk. Bu nedenle gelişmiş bir çok ülkede çalışanların düzenli bir şekilde izin kullanması zorunlu. Aslında mevzuat gereği Ülkemizde de zorunlu. Çünkü İş Kanunun 53 üncü maddesinde “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.” hükmü yer alıyor. Ancak maalesef uygulamada maalesef durum hiç de böyle değil. Birçok işveren işçiye iznini düzenli kullandırmıyor.

İş Kanunu uyarınca çalışanlara verilmesi gereken mazeret, bayram izni gibi izinler dışında haftada en az 24 saat hafta tatili (haftalık izin), ayrıca işçinin kıdemine göre en az 14 günden 30 güne kadar yıllık izin verilmesi gerekiyor.

Çalışan hafta tatilini Pazar günü veya işyerindeki çalışma şartlarına göre haftanın herhangi bir günü kullanabiliyor. Bu konuda pek sorun çıkmıyor. Ancak yıllık ücretli izin konusunda sorun çıkabiliyor. Bu sorun çalışanın bir defada kaç gün izin kullanacağı konusunda çıkabildiği gibi, iznini hangi tarihler arasında kullanacağı konusunda da çıkabiliyor. Yıllık izin daha önceki düzenlemeye göre bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en fazla 3’e bölünebiliyorken, daha sonra bu konudaki sınır kaldırıldı. (Bkz. Yıllık İznin İşveren Tarafından Bölünmesindeki Sınır Tamamen Kaldırıldı)

İşçinin yıllık izne ne zaman ayrılacağı / ayrılabileceği, istediği tarihte iznini kullanıp kullanamayacağı konusunda ise İş Kanununda herhangi bir düzenleme yok, konu Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde düzenlenmiş. Kanun ve yönetmelik bir tarafa, eğer işçi ile işveren arasında anlaşabiliyorsa, işveren işçinin talebini / teklifini kabul ederse, tabii ki işçi istediği tarihte yıllık izne ayrılabilir, hatta isterse bir defada izninin tamamını kullanabilir. Eğer böyle bir durum yoksa, işçinin yıllık iznini kullanabileceği tarih işverenin takdirine bağlı.

Çünkü söz konusu Yönetmelikte;

– İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder.

– İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.

İşveren veya işveren vekilleri, bu istekleri Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sözü geçen izin kuruluna veya 18 inci maddesinde belirtilen kişilere bildirir.

– İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.

– Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.

şeklinde hükümler yer alıyor.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, işveren veya varsa işyerindeki izin kurulunun işçinin kullanmak istediği izin süresi ve tarihiyle ilgili talebini dikkate alması gerekmekle birlikte, işçinin talebiyle bağlı olmadığından, bu konuda takdir yetkisine sahip. (isvesosyalguvenlik.com)