Anasayfa / Haber / İşsizliği Azaltıp İstihdamı Artırmayı Amaçlayan 2014-2023 İstihdam Stratejisi Yayımlandı

İşsizliği Azaltıp İstihdamı Artırmayı Amaçlayan 2014-2023 İstihdam Stratejisi Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak 2009 yılından beri devam eden çalışmalar sonucu hazırlanan, Yüksek Planlama Kurulunca da son hali verilerek Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi ve 2014-2015 Eylem Planı 30 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu eylem planına Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Ulusal İstihdam Stratejisi ile Eylem Planı; işsizlik oranın düşürülmesi, istihdamın artırılması, kayıt dışılığın – tam önlenemese bile – azaltılması açısından büyük önem arz ettiği için, değişik yönleriyle ve ayrıntılı olarak ayrıca ele alınacak ve tespit edilen hususlar web sitemizde yayımlanacaktır. Aşağıda içeriğine kısaca değinilmiştir.

İstihdam stratejisi dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiş olup bunlar;

– Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,

– İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması,

– Özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması,

– İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi,

olarak tespit edildi.

Bu temel politika eksenleri belirlenirken de;

– Makroekonomik politikaların istihdamı teşvik edecek biçimde sürdürülmesi,

– İşgücünün verimliliğinin artırılması,

– İşgücü piyasalarının katılıktan arındırılması,

– Çalışanların istihdam güvencesinin artırılması,

– İstihdama erişimde güçlüklerle karşılaşan özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımının desteklenmesi,

konularına özen gösterildi, bütün bu reformların sosyal koruma şemsiyesi genişletilerek yapılması anlayışı benimsendi, ayrıca güvenceli esneklik temel yaklaşım olarak kabul edildi.

Belirlenen temel politika eksenlerine paralel olarak ayrıca, Ülkemizin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak;

– Büyüme potansiyeli veya büyümenin istihdam esnekliği yüksek olan veya gelecekte yüksek olacağı öngörülen turizm, inşaat, finans, bilişim ve sağlık sektörleri ile

– İstihdam kapasitesi yüksek emek yoğun tarım ve tekstil ve hazır giyime yönelik,

sektörel istihdam stratejileri belirlendi.

Ortaya konulan politika ve tedbirler ile stratejinin dayandığı politika çerçevesi kapsamında Ulusal İstihdam Stratejisinin temel hedefleri aşağıdaki şekilde belirlendi;

– İşsizlik oranı. 2023 yılı itibarıyla yüzde 5 düzeylerine indirilecek.

– İstihdam oram, 2023 itibarıyla yüzde 55 düzeylerine yükseltilecek.

– Tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranı, 2023 yılında yüzde 15’in altına indirilecek.

Ülkemizde işsizliğin doğal işsizlik düzeyine geriletilebilmesi ve çalışma barışı korunarak istihdamın geliştirilebilmesi noktasında ön plana çıkan üç temel konu olarak,

– İstikrarlı ve yüksek büyümenin sağlanması,

– Büyümenin istihdam etkisinin artırılması,

– Kayıt dışılığın azaltılması,

görüldü.