Anasayfa / Yazarlar / Esman DİLLİ / İşsizlik Ödeneği Başvurusunu Zamanında Yapmayan Hakkını Kaybeder mi

İşsizlik Ödeneği Başvurusunu Zamanında Yapmayan Hakkını Kaybeder mi

Sponsorlu Bağlantılar

İşsizlik ödeneği; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara, işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılamak üzere, 4447 sayılı Kanunda belirtilen süre ve miktarda işsizlik sigortası kapsamında yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir.

İşsizlik sigortası uygulaması, 08/09/1999 tarihli ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile getirilmiş bir uygulama olup 1/6/2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu uygulamaya göre işsizlik sigortası kapsamına girip de hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün adına işsizlik sigortası primi ödenerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

a-600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Bu ödeneğin miktarı, işsiz kalan sigortalının prime tabi gösterilen kazancına göre belirlenmekte olup, günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Damga vergisi düşülmüş olarak şu an aylık işsizlik ödeneği miktarı en düşük 373,72 TL, en yüksek 747,43 TL’dir.

İşsizlik Ödeneğine Başvuru İçin Belirli Bir Süre Var mıdır?

4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrası;

“Sigortalı işsizin, bu maddede belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.”

şeklindedir.

Bu fıkra uyarınca, işsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyen sigortalı işsizin, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Türkiye İş Kurumunun ilgili birimine (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezine) şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurması gerekmektedir.

Başvuru Süresi Geçirilirse İşsizlik Ödeneği Alma Hakkı Kaybedilir mi?

Yukarıda belirtildiği üzere, hizmet akdinin feshinden (işten çıkarıldıktan) sonra 30 gün içinde işsizlik ödeneği başvurusunun yapılması gerekir. Mücbir sebepler dışında (kaza, hastalık gibi), geçerli bir mazeret olmaksızın 30 gün geçtikten sonra başvurulması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür. Yani daha açık bir anlatımla, başvuru kaç gün geç yapıldıysa, o kadarlık süre ödenecek işsizlik ödeneği süresinden düşülür, kalan süreye ait işsizlik ödeneği ödenir. Dolayısıyla burada sadece başvuru süresinin gecikmesiyle orantılı olarak kısmi bir hak kaybı olur. Ancak, herhangi bir mücbir sebep olmadığı halde başvuru için fazla gecikilirse, bu durumda işsizlik ödeneğini alma hakkı tamamen ortadan kalkabilir. Örneğin, sigortalı adına son üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş ise bu sigortalı hak etmesi halinde en fazla 180 gün süreyle işsizlik ödeneği alabileceğinden, başvuru süresinin 180 günden fazla geciktirmesi halinde işsizlik ödeneğini alma hakkını kaybedecektir. (isvesosyalguvenlik.com)