facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / İstihdam Teşviki Uygulamaları – Teşviklerin Kapsamı ve Yararlanma Şartları

İstihdam Teşviki Uygulamaları – Teşviklerin Kapsamı ve Yararlanma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

1-5084 Sayılı Kanun Uyarınca 10 veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Vergi Mükellefi İşverenler/İşyerleri İçin İstihdam Teşviki:

Bu teşvik uygulamasının süresi 31/12/2012 tarihinde sona ermiştir.

2-18/29 Yaş Arası Erkek İle 18 Yaşından Büyük Kadın Çalıştıran İşverenler İçin İstihdam Teşviki:

Bu teşvik için en son 30/6/2010 tarihinde işe alınmış olan sigortalılar için başvuru kabul edilmiş olup, artık Kurumca yeni başvuru kabul edilmemektedir. Ancak, daha önce bu teşvikten yararlanma hakkı elde edilmiş olan sigortalılar için, beşinci yıl dolana kadar bu teşvik uygulanacaktır. Şu an uygulamada olan ve başvuru kabul edilen teşvik 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen ve aşağıda ayrıntılı bilgileri yer alan teşvik uygulamasıdır.

5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 inci madde ile getirilmiştir. Buna göre;

18 yaşından büyük – 29 yaşından küçük erkekler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; 01/07/2008 tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, 01/07/2008 tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak 01/07/2008 tarihinden itibaren iki yıl içinde yani 01/07/2010 tarihine kadar (en son 30/06/2010 tarihinde) işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

• Birinci yıl için yüzde yüzü,

• İkinci yıl için yüzde sekseni,

• Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

• Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

• Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamını ödemiş olmaları şarttır. Aşağıdaki (f) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla bu teşvik, 506 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.

Bu madde hükümleri;

a-01/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

b-Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmaz.

c-Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz.

d-506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz.

e-8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında uygulanmaz.

f-Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz.

g-506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Konuya ilişkin olarak 2008/73 – 2009/52 sayılı SGK genelgeleri yayınlanmıştır.

3-Sigorta Primleri İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmının Hazinece Karşılanması Şeklindeki İstihdam Teşviki:

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile eklenen (ı) bendi uyarınca, 01/10/2008 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak, dolayısıyla sigorta primlerinden beş puanlık indirim yapılmış olacaktır. Bu teşvik uygulaması özellikle diğer teşvik uygulamalarından yararlanamayan işverenler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca 6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca Bakanlar Kurulu, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan söz konusu beş puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar daha ilave puan ekleyebilecek. Bu değişiklikte uygulama süresi sona eren 5084 sayılı Kanun teşvikinin boşluğunu doldurmak üzere getirildi.

Aynı şekilde, 6486 sayılı Kanunun 5 maddesi ile söz konusu 81 inci maddeye eklenen (i) bendi ile  yurt dışına işçi götüren işverenlerin de bazı şartlarla bu beş puanlık teşvik uygulamasından yaralanmalarına imkan getirildi. Buna göre; Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için, bu maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

İşverenlerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için;

a-Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,

b-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,

b-Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

gerekmektedir.

Ancak borcu olmakla beraber; Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu teşvikten yararlandırılır.

• İşverenler;

a-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak,

b-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili olarak,

c-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar bu teşvik hükümlerinden yararlanamazlar.

• Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

• Bu teşvik unsuru ile diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin (teşviklerinin) aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır. Aynı dönem için ve mükerrer olarak bu teşvik unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.

• Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yani sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler ile fiilen çalışmayan kişi veya kişileri sigortalı olarak bildirdiği yani sahte sigortalı bildirdiği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

• İşverenler bu teşvikten ihale konusu işlerlerde de yararlanabileceklerdir, İhale konusu iş üstlenen ve aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kanun numarası seçmeksizin, yani bu teşvikten yararlanmadan Kuruma vermiş olan işverenlerce, sonradan geriye yönelik ve düzeltme amaçlı olarak 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle, yani bu teşvikten yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesi düzenlendiği durumlarda, söz konusu belgelerin işleme alınıp alınmayacağı hususunda durum ilgili idareye bildirilecek ve ihale konusu iş üstlenen işverenin beş puanlık prim indiriminden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususunda, ilgili idareden alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak 2008/93 – 2009/139 sayılı SGK genelgeleri yayınlanmıştır.