Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi (4/1-a / SSK kapsamındaki) sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların (kısmen sigortalı olanların) istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere ve 5510 sayılı Kanunun Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü başlıklı 100 üncü ve Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü ile zorunluluk hali başlıklı 5 inci, Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve hesaplanması başlıklı 40 ıncı, Bilgi ve belge istenilmesi başlıklı 120 nci ve Tebliğ çıkarma yetkisi ve bildirimler başlıklı 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış, 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gezete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (4/1-a / SSK) kapsamındaki sigortalılar ile Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar başlıklı 5 inci maddesine tabi sigortalıları (kısmen sigortalı olanları) çalıştıran işverenleri kapsamaktadır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; sigortalı, işveren, elektronik ortam, bildirim, hak edilen istirahat süresi kavramlarının tanımları yapılmıştır.

– 5 inci maddesinde Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi konuları,

– 6 ncı maddesinde Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi uygulanacak yaptırım ve cezalar,

düzenlenmiştir.

Tebliğ uyarınca; istirahat alan sigortalılarla ilgili olarak istirahat süresince işyerinde çalışıp çalışmadıklarına dair bildirimin işverenleri tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda (e-bildirge sistemi üzerinden) Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi zorunludur.

5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca söz konusu bildirimin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.