Anasayfa / Bilgi / İşverenleri SGK Para Cezalarından Kurtaracak Yeni Düzenleme

İşverenleri SGK Para Cezalarından Kurtaracak Yeni Düzenleme

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının yüksekliği sık sık gündeme geldiğinden, zaman zaman yapılan düzenlemelerle bazı durumlar için bu cezalarda indirim yolu açılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden uygulanan idari para cezalarında hangi indirimlerin uygulandığını, SGK İdari Para Cezalarında Hangi İndirimler Yapılmaktadır ? başlıklı yazımızda belirtmiştik. Bu yazıda belirtilen indirimlerden başka 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı Kanunla söz konusu 102 nci maddede yapılan düzenlemeyle işverenlere bazı durumlarda SGK idari para cazlarından kurtulma imkanı getirildi.

Ayrıca bu düzenleme yeni yürürlüğe giren 7143 sayılı Torba Kanunda yer alan yapılandırma çerçevesinde idari para cezalarına getirilen yüzde 50 oranındaki indirimden farklı bir düzenleme. Çünkü bu bir defalık değil devamlı uygulanacak bir düzenleme.

7144 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına; “Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gündür.” şeklindeki cümleler eklendi.

Yapılan düzenleme aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesini kapsamakta olup, herhangi bir şekilde sigortalıların kazançlarının eksik bildirildiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde işverene bir yazı ile eksikliği gidermesi ihtarında bulunulacak. Eğer işveren yazının kendisine tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren 15 gün içerisinde eksikliği giderirse, yani tespit edilen eksik kazanca ilişkin ek aylık prim ve hizmet belgesini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini Kuruma verirse ve eksiklik tutarı brüt asgari ücretin üçte birini geçmiyorsa işverene herhangi bir idari para cezası uygulanmayacak. Eğer 15 gün geçtikten sonra eksiklik düzeltilirse veya eksiklik brüt asgari ücretin üçte birini geçiyorsa bu durumda işverene idari para cezası uygulanacak. Kanunda yer alan düzenlemeye göre Kurumca herhangi bir şekilde tespit yapıldıktan sonra verilen ek veya asıl prim belgelerine her ay için iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. (Bkz. Prim Belgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?) Bu yeni düzenlemede belirtilen durumlarda artık idari para cezası uygulanmayacak.

Eğer eksiklik sigortalı sayısı ve/veya prim gün sayısını da kapsıyorsa bu durumda ceza yine uygulanacak, çünkü sigortalı sayısı ve prim gün sayısıyla ilgili eksiklikler düzenlemenin kapsamı dışında.

Öte yandan eklenen cümlelerin içerisinde “brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde” bir ibare yer almakta olup, ikisi birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor, çünkü ikisinin birlikte nasıl uygulanacağı meçhul. Büyük ihtimalle Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuyu en azından bir Genelge veya Genel Yazı çıkararak açıklığa kavuşturacak. Güncel SGK idari para cezaları 2018 Yılında Uygulanacak Tutarlar sayfasında yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)