Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / İşyeri Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır ?

İşyeri Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinde işverene acil durum planı hazırlama yükümlülüğü getirilmiş, planın hazırlanmasıyla ilgili ayrıntılar ise 18.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İşyerlerinde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

6331 sayılı Kanunun Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11 inci maddesi uyarınca işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak zorundadır.

Yönetmelikte acil durum planı işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak tanımlanmıştır. Acil durum ise yönetmelikte; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak tanımlanmıştır.

İşverenin Yükümlülükleri:

İşverenin acil durum planı ve acil durumlara ilişkin yükümlülükleri şunlardır;

– İşyeri çalışma ortamı, işyerinde kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışanlar ile çalışma çevresini önceden değerlendirmek, bu şekilde muhtemel acil durumları belirlemek.

– İşyerinde oluşabilecek acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak, olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak.

– Acil durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek, her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.

– Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

– Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike oluşturabilecek diğer sistemlerin olumsuz durumlara yol açmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

– İşyerinde alt işveren (taşeron) veya geçici iş ilişkisi kurulan işveren varsa, bu işverenlerin çalışanlarını acil durumlar konusunda bilgilendirmek.

Çalışanların Yükümlülükleri:

Çalışanların acil durumla ilgili yükümlülükleri şunlardır;

– Acil durum planında yer alan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.

– İşyerinde kullanılan makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenliği tehlikeye düşürecek acil bir durum ile karşılaştıklarında, derhal en yakın amire, acil durumlarla görevli kişiye ve çalışan temsilcisine haber vermek.

– Acil durumlarda olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

– Acil durumlarda kendisinin ve iş arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak,

Acil Durum Planının Hazırlanması:

Acil durum planı hazırlanırken aşağıdaki yol izlenir;

– Acil durumlar belirlenir.

– Belirlenen acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınır.

– Görevlendirilecek kişiler belirlenir.

– Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulur.

– Dokümantasyon hazırlanır. Acil durum planları kağıda geçirilir.

– Tatbikat yapılır.

Acil durumların belirlenmesi, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin nasıl alınacağı, Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri, Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, Dokümantasyon, Tatbikat konuları İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Acil Durum Planının Yenilenmesi:

– Hazırlanmış olan acil durum planı; işyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde, etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı ya tamamen veya kısmen yenilenir.

– İşyerinde acil durum planının yenilenmesini gerektirecek herhangi bir değişiklik olmasa bile, hazırlanmış olan acil durum planının; çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en geç dört yılda bir, az tehlikeli işyerlerinde altı yılda bir yenilenmesi gerekir.

Uygulanacak Cezalar:

6331 sayılı Kanunun 26/1-d maddesi uyarınca; yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.233 TL, ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için 1.233 TL idari para cezası uygulanır. Bu ceza tutarı 2015 yılı için geçerli olup, her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu