Anasayfa / Soru - Cevap / İşyeri Bildirgesi İle Verilmesi Gereken Evraklar Nelerdir ?

İşyeri Bildirgesi İle Verilmesi Gereken Evraklar Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerinin, yapılan işin, işverenin durumuna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen İşyeri Bildirgesiyle birlikte (bildirge ekinde) verilmesi gereken evrak veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

• Daimi mahiyetteki işyerlerinde (mahiyet kodu 2 ile başlayan devam işyerlerinde), işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,

• Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri (İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde, imza sirküleri istenilmez.) ,

Ayrıca;

• Tüzel kişilerde; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi,

• Adi ortaklıklarda; noter onaylı ortaklık sözleşmesi,

• İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,

• İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi (ihale sözleşmesi) veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,

• Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgeler,

• Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

• Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesi,

işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine verilmesi gereken belgelerdir.

Asıl işverenden iş alan alt işverenlerin (taşeronların) işyeri bildirgesi vermeleri gerekmeyip, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini Kuruma vermeleri yeterli olur. Bunlardan tüzel kişi olan alt işverenlerin ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini Kuruma vermeleri gerekir. Ancak, bu durum hizmet alım ihaleleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştıran alt işverenler (taşeronlar) için geçerli değildir. Bunların, her ihale sözleşmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi vererek geçici dosya açmaları gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin yani kamu işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir.

Yukarıda bahsi geçen konuyla ilgili olarak ayrıca, Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi Verilmesi Gerekir ?, İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler başlıklı yazılara da göz atabilirsiniz.