Anasayfa / Soru - Cevap / İşyeri Devrinde Borçlardan Eski İşveren mi Yeni İşveren mi Sorumludur ?

İşyeri Devrinde Borçlardan Eski İşveren mi Yeni İşveren mi Sorumludur ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerinin bir işverenden başka bir işverene devri halinde yeni işverenin eski işverenin borçlarından sorumlu olup olmayacağı 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde, 4857 sayılı İş Kanunun 6 ncı maddesinde,  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 202. Maddesinde düzenlenmiştir.

– 5510 sayılı Kanunun Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlıklı 89 uncu maddesinde; higortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir,

– 4857 sayılı İş Kanunun İşyerinin veya bir bölümünün devri başlıklı 6 ncı maddesinde; işyeri veya işyerinin bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceği; devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işverenin birlikte sorumlu olduğu, ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlı olduğu,

– 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Malvarlığının veya işletmenin devralınması başlıklı 202 nci maddesinde de bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur.

Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır,

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere işyerinin devri halinde eski işverenin borçlarından yeni işveren birlikte sorumludur. İş Kanunu ve Borçlar Kanunu eski işverenin sorumluluğunu iki yıl süreyle sınırlı tutmuş olmasına karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar yönüyle 5510 sayılı Kanunda herhangi bir süre sınırlamasına yer verilmemiştir.

Öte yandan cezaların şahsiliği evrensel bir hukuk ilkesidir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Suç ve cezalara ilişkin esaslar başlıklı 38 inci maddesinde “Ceza sorumluluğu şahsidir” hükmüne yer verilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Ceza sorumluluğunun şahsiliği başlıklı 20 nci maddesinde de “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” hükmüne yer verilmiştir. İdari para cezaları da Türk Ceza Kanununa göre uygulanan cezalar olmasa bile, kişilere işledikleri fiillerden dolayı uygulanan cezalar olduğundan, eski işverenin işlediği fiillerden yeni işveren sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla da yeni işverenin eski işverene ait idari para cezası borçlarından sorumlu tutulmaması gerekir. Yeni işverenin sorumluluğu işçilerin alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçları ve buna ait gecikme zammı ve cezası (faizi) ile ilgilidir. (isvesosyalguvenlik.com)