Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Tanımlar başlıklı 3 üncü, Teftiş – inceleme – araştırma – müfettişin yetki – yükümlülük ve sorumluluğu başlıklı 24 üncü, Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet başlıklı 27 nci, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30 uncu ve Belgelendirme, ihtar ve iptaller başlıklı 31 inci maddelerine istinaden çıkarılan bu Yönetmelik 20 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yanı gün yürürlüğe girmiş, daha önce bu konuda 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 27 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları bölümünde; İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri, İşyeri hekimliği belgesi, İşyeri hekimlerinin görevleri, İşyeri hekiminin yetkileri, İşyeri hekiminin yükümlülükleri, İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri,

– Diğer Sağlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları bölümünde; Diğer sağlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri, Diğer sağlık personeli belgesi, Diğer sağlık personelinin görevleri, Diğer sağlık personelinin yetkileri, Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri, Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri,

– Eğitim Kurumlarına İlişkin Hükümler bölümünde; Eğitim kurumu başvuru işlemleri, Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar, Derslik ve diğer bölümlerde aranan şartlar, Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları, Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi, Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi ve vize işlemleri, Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları, Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları, Eğitim programları, Eğitim programlarına başvuru,

– İşyeri Hekimlerinin ve Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri, Sınavları ve Belgelendirilmeleri bölümünde; İşyeri hekimlerinin eğitimleri, Diğer sağlık personelinin eğitimleri, Yenileme eğitimleri, Sınavlar, İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi, Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi,

– Eğiticiler ve Belgelendirme bölümünde; İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici belgesi, Eğiticilerin görev ve sorumlulukları, Eğiticilerin belgelendirilmesi,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde; Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları,  İhlaller ve ihtar puanı uygulanması, Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz, İtiraz komisyonunun çalışma şekli, Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler, Tebligatların bildirimi ve elektronik tebligat, Mevcut eğitim kurumlarının durumu, Diğer sağlık personelinin durumu, İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri, Sınava katılma hakkı, Elektronik ortamlarda başvuru işlemleri ve geçiş hükümleri, Yetki belgelerinin birleştirilmesi, İşyeri hemşiresi sertifikaları veya belgelerinin diğer sağlık personeli belgesi ile değiştirilmesi, Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.