Anasayfa / Haber / İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeliyle İlgili Yeni Yönetmelik Yayımlandı

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeliyle İlgili Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 20 Temmuz 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aynı konuda daha önce 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan ve bu güne kadar uygulanan eski yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı. Her iki yönetmeliğe de sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yeni yönetmeliğin geçici maddeleri uyarınca;

• Mevcut eğitim kurumlarının onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu yeni Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranacak.

• Mevcut eğitim kurumları bu yeni Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren altı ay içerisinde EK-5’teki örneğine uygun tabelayı, kurumun bulunduğu binanın girişine veya kurumun girişine asacaklar. Bu yükümlülüğü gerekli süre içerisinde yerine getirmeyen kurumların belgesi doğrudan iptal edilecek.

• Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

– 1/1/2015 tarihine kadar EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranmayacak, ancak bu kişilerin 1/1/2016 tarihine kadar söz konusu belgeye sahip olmaları gerekecek.

– 1/1/2015 tarihinden sonra görevlendirileceklerde EK-4’teki örneğine uygun belgeye sahip olma şartı aranacak.

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenecek.

• 20 Temmuz 2013 tarihinden önce eğitim alanlar, girdiği sınav sayısına bakılmaksızın Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilecekler.