Anasayfa / Bilgi / İşyeri Hekimleriyle İlgili Yönetmelikte Önemli Değişiklikler Yapıldı

İşyeri Hekimleriyle İlgili Yönetmelikte Önemli Değişiklikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

18 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te önemli ve kapsamlı değişiklikler yapıldı. Söz konusu yönetmeliğin güncel haline Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu yönetmelikte 18 Aralık 2014 tarihinde yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

• Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren eğitim kurumları sadece işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerine değil, artık iş güvenliği uzmanlarına da eğitim verebilecek. Ancak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimi için ayrı ayrı yetki alan eğitim kurumları 18 Ocak 2015 tarihine kadar yetki belgelerini iade ederek birleştirilmiş yetki belgelerini alacaklar. Yetki belgesini yenilemeyen eğitim kurumlarının programları, yetki belgesi yenileninceye kadar onaylanmayacak.

• Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma ya da iptali ile ilgili itirazları; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından üç üyeden oluşan itiraz komisyonu karara bağlayacak.

• İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere de istekleri halinde yönetmelikteki şartlarla işyeri hekimliği belgesi verilebilecek.

• İşyeri hekimlerinin görevleri arasına yenileri eklendi. Buna göre işyeri hekimleri;

– Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir yapılacak periyodik muayeneler yanında; özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayeneleri tekrarlayacak, gerek görürse bu süreleri kısaltabilecekler.

– Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol edecekler.

– İşverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenlerin, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirecekler.

• İşyeri hekimlerinin işyerlerindeki çalışma süreleri yeniden belirlendi, artık hekimler işyerlerinde daha uzun süre kalacak, sigortalı başına daha uzun zaman ayıracak. Buna göre işyeri hekimleri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren;

– Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

– Tehlikeli sınıfta yer işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

– Çok tehlikeli sınıfta yer işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika,

görev yapacaklar.

Ancak söz konusu işyeri hekimlerinin çalışma süreleri, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Yani mevcut uygulama aynen devam edecek ve işyeri hekimleri 1 Ocak 2016 tarihine kadar;

– 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika,

– Diğer işyerlerinden:

1-Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika,

2- Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika,

görev yapacaklar.

• Aynı şekilde tek hekim görevlendirilmesi gereken işçi sayısı da düşürüldü. Buna göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren;

– Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 (bin) ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için,

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için,

tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek.

Yönetmelik değişikliği ile tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1500 olan sayı 1000, çok tehlikeli işyerleri için 1000 olan sayı ise 750 olarak değiştirildi.

– İşyeri hekimlerinin tam gün görevlendirilmesiyle ilgili mevcut uygulama da aynen devam edecek olup 1 Ocak 2016 tarihine kadar;

1- Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için,

2- Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için,

3- Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için,

tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek.

• Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamayacak.

• İşyeri hekimlerinde olduğu gibi diğer sağlık personeli için geçerli olan çalışma süreleri yeniden belirlendi. Buna göre diğer sağlık personeli;

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

görev yapacak. Öte yandan, 6552 değişikliğinden sonra sadece on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü bulunuyor.

• Eğitim kurumlarıyla ilgili olarak da yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler;

– Eğitim kurumu başvuru işlemleri,

– Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar,

– Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu,

– Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi, belgelendirilmesi ve vize işlemleri,

– Eğitim kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

– Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları,

– Eğitim programları ve sınavlar,

– İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi ile diğer sağlık personeli eğitici belgesi,

– Eğiticilerin görev ve sorumlulukları,

– İhlaller ve ihtar puanı uygulanması,

-Yetkilerin askıya alınması ve iptali,

ile ilgili konuları kapsıyor.

• OGSB başvurularında olduğu gibi, e-devlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulduktan sonra, eğitim kurumu yetki belgesi almak için de başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.

• Yönetmeliğe 35/A ve 35/B maddeleri eklenerek, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi işlemleri ayrı maddeler halinde yeniden düzenlendi.

• Tebligat işlemleri ve elektronik tebligat ile ilgili olarak Yönetmeliğe 42/A maddesi eklendi. Eklenen madde uyarınca;

– İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kişi, kurum veya kuruluşlara yazılacak yazı ve yapılacak bildirimlerin tebliğinde, İSG-KATİP sisteminde veya Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri sicil sistemine beyan edilen adres ve/veya elektronik posta dikkate alınacak. Adres ve/veya elektronik posta değişikliği olması halinde kişi, kurum veya kuruluşlar bu değişikliği bir ay içinde İSG-KATİP sistemi üzerinden beyan edecek. Adres ve/veya elektronik posta değişikliğini zamanında beyan etmeyenlerin daha önce beyan ettiği adrese ve elektronik postaya yapılan yazışma ve bildirimler geçerli sayılacak.

– Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamındaki kurumlar, yetkilendirmeyle ilgili tebligata esas olmak üzere elektronik tebligat adreslerini İSG-KATİP sistemine kayıt edecekler.

– Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamı dışında bulunan kişi ve kurumlar ise 35/A – İşyeri hekimlerinin belgelendirilmesi, 35/B – Diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi, 38 – Eğiticilerin belgelendirilmesi, 39 – Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları, 40 – İhlaller ve ihtar puanı uygulanması ve 41 – Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz maddeleri çerçevesinde kendilerine elektronik tebligat yapılmalarını istemeleri halinde elektronik tebligat adreslerinin İSG-KATİP sistemine kaydedecekler.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 30 Haziran 2012 tarihinden önce verilen işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi sahiplerinden, 18 Aralık 2014 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Genel Müdürlüğe müracaat edenlere Yönetmelik EK- 4’te belirtilen “Diğer Sağlık Personeli Belgesi” düzenlenecek.(isvesosyalguvenlik.com)