facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / İşyeri Kayıtlarının İbrazı – İbraz Süresi – Kısmi veya Geç İbraz – Mücbir Sebepler

İşyeri Kayıtlarının İbrazı – İbraz Süresi – Kısmi veya Geç İbraz – Mücbir Sebepler

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

İşyeri kayıtlarının ibrazı ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 ve 86 ncı, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 113 ve 114, yeni 106 ve 107 nci maddelerinde yer almaktadır.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-İşyeri kayıtlarının saklanması için öngörülen 5 yıllık süre kademeli olarak 10 yıla, kamu idareleri için 30 yıla çıkarıldı.

2.2-4/a kapsamında sigortalıların çalıştırıldığı işyeri kayıt ve belgelerinin işverenin ikametgahında da incelenebilmesi de (ilgili denetim elemanının uygun görmesi şartıyla) mümkündü. Artı sadece işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde kayıtların incelenmesi istenebilecek. (ilgili denetim elemanının uygun görmesi şartıyla)

3-Genel Açıklamalar:

İşyeri yasal kayıt ve belgeleri gerek Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları tarafından, gerekse SGK Müfettişleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacak bildirim ile istenilebileceği gibi, işveren, işveren vekili, işyeri sahibi, alt işveren veya sigortalıyı devir alan işveren ile düzenlenecek tutanakla da istenebilir. Kayıt ve belgelerin yazılı olarak veya tutanakla talep edilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 86. maddesi ikinci fıkrası uyarınca kayıt ibraz süresi 15 gündür. Bu 15 günlük süre; işyeri kayıtları düzenlenen bir tutanakla talep edilmişse tutanak tarihinden sonraki ilk günden başlayarak, yazı ile istenmişse yazının tebliğinden sonraki ilk günden itibaren (başlayarak) işlemeye başlar ve 15. gün mesai saati bitiminde 15 günlük süre dolmuş olur. Kayıt ve belgeler yazıyla istenmişse, 15 günlük sürenin işlemeye başladığı ilk gün hafta sonu, ulusal bayram veya genel tatil günlerine (resmi tatile) denk gelse bile süre işlemeye başlar. Ancak 15 günlük kayıt ibraz süresinin son günü ulusal bayram veya genel tatil günlerine (resmi tatile) denk gelmişse, ibraz süresi tatilden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamış olur. İdari izinler resmi tatil sayılmaz.

Kayıt ve belgeler tebligatta veya tutanakta belirtilen adrese getirilir.

15 günlük yasal süre içerisinde istenilen kayıt ve belgeler ibraz edilmemiş ve ek süre de istenmemişse 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi e bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

17.03.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri şunlardır;

Ulusal Bayram:

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim saat 13:00’ten itibaren 1,5 gün)

Genel Tatil Günleri:

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

• 30 Ağustos Zafer Bayramı

• Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün)

• Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gün)

• 1 Ocak yılbaşı tatili

Tebligat veya tutanakla istenilen kayıt ve belgelerin tutanakla teslim edilmesi gerektiğinden, kayıtların tebligatta veya tutanakta belirtilen adrese işveren/işyeri sahibi/işveren vekili/alt işveren/sigortalıyı devir alan işveren veya bunların temsile yetkili vekili tarafından ibraz edilmesi gerekir.

İşyeri yasal kayıt ve belgelerinin yazılı olarak (tebligat veya tutanakla) istenmesi zorunluluk olmayıp, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları veya SGK Müfettişleri tarafından sözlü olarak da istenebilir. O taktirde 15 günlük süre göz önüne alınmaz.

4-Ek Süre/Mehil Talep Edilmesi:

Eğer kayıt ve belge yazı ile veya tutanakla istenmişse ve yazının tebliği veya tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki gün işlemeye başlayacak 15 günlük yasal süre içerisinde istenilen kayıt ve belgelerin ibrazı da mümkün değilse, 15 günlük süre bitmeden yazılı olarak ek süre talebinde bulunulması veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir tutanakla tespiti ve ek süre talebinin de haklı bir nedene dayanması gerekir.

İşveren/işyeri sahibi/işveren vekili/alt işveren/sigortalıyı devir alan işveren veya bunların temsile yetkili vekili tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya SGK Müfettişi tarafından belirlenir ve ilgiliye yazıyla bildirilir. Zamanaşımının söz konusu olduğu hâllerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmez.

Yazılı olarak ek süre talebinde bulunulmuş ise, ek süre talebine ilişkin yazının adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da Kuruma (Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü veya ilgili Grup Başkanlığı) doğrudan verilmesi halinde, yazının Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih ek süre talebinde bulunulan tarih olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu tarihin 15 günlük yasal süre içerisindeki bir tarih olması gerekmektedir. Aksi halde, kayıt ve belge ibraz yükümlülüğü 15 günlük yasal süre içerisinde yerine getirilmemiş olacağından, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi e bendi gereğince idari para cezası uygulanması gerekecek olup, bu durumda zaten ek süre verilmesinin bir anlamı kalmayacaktır.

Ek süre talebine ilişkin başvuru üzerine ilgili Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya SGK Müfettişi tarafından talep değerlendirilerek ek süre verilir veya verilmez ya da talep edilenden daha az ek süre verilebilir. Yazı ile verilen ek sürenin işlemeye başladığı ilk gün hafta sonu, ulusal bayram veya genel tatil günlerine (resmi tatile) denk gelse bile süre işlemeye başlar. Ek sürenin son günü ulusal bayram veya genel tatil günlerine (resmi tatile) denk gelmişse, ek süre dolayısıyla da kayıt ibraz süresi tatilden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamış olur. İdari izinler resmi tatil sayılmaz.

Verilen ek sürenin son günü mesai bitimine kadar kayıt ve belgeler ibraz edilmemişse, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi e bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

Ek süre talebi bir defaya mahsus olup, ikinci kez ek süre talep edilemez.

5-Kayıtların İşyerinde İncelenmesi:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 114, yeni 107 nci maddesi (2) fıkrası uyarınca; işverenler, işyeri sahipleri, alt işveren ya da sigortalıyı devir alan işveren tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde incelenmesinin yazılı olarak istenilmesi veya bu isteğin bir tutanakla tespit edilmesi hâlinde, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya SGK Müfettişince de teftişe elverişli bulunursa inceleme orada yapılabilir. Bu talebi değerlendirecek olan ilgili Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru veya SGK Müfettişidir. Kayıt ve belgelerin işyeri veya işletme merkezi dışında başka bir yerde incelenmesi talep edilemez. Bu yola daha çok istenilen kayıt ve belgelerin fazla yer tuttuğu, hacimli olduğu büyük şirketler, işletmeler tarafından başvurulmaktadır.