Anasayfa / Anasayfa / İşveren - Muhasebeci Çok Okunan / İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler
 • A A A
 • İşyeri Tescil – SGK’da İşyeri Dosyası Açtırma – İşyeri Bildirgesi – Diğer İşlemler

  Sponsorlu Bağlantılar

  1-Yasal Düzenleme:

  İşyeri tescil, işyeri bildirgesinin verilmesi, işyerinin devri – terki – intikali, isim değişikliği gibi konular 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11 inci maddesi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 29 ila 36, yeni 27 ila 34 üncü maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca İşveren Uygulama Tebliği‘nde konuya yer verilmiştir.

  2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

  2.1-Daha önceki uygulamada işyeri bildirgesinin elektronik ortamda Kuruma verilmesi imkanı bulunmamaktaydı. Sosyal Güvenlik Reformu ile işyeri bildirgesinin e-sigorta ile elektronik ortamda Kuruma verilmesi imkanı gelmiştir. Gerekli altyapı oluşturulduğunda artık işyeri bildirgeleri e-sigorta yoluyla elektronik ortamda verilecektir.

  2.2-Daha önceki uygulamada işyerinin devri veya nakli halinde en geç devir veya nakil tarihi itibariyle işyeri bildirgesi verilmesi gerekmekteydi. Yeni uygulamada ise devir ve nakil halinde işyeri bildirgesi verme süresi 10 gün olarak belirlenmiştir.

  2.3-Yeni uygulama ile 4/a kapsamında sigortalı (işçi) çalıştıran işyerleri yanında 4/c kapsamında sigortalı (memur) çalıştıran işyerleri de artık işyeri bildirgesi verecektir. 4/b kapsamında çalışan sigortalılar (kendi adına bağımsız çalışanlar/eski sisteme göre Bağ-Kur’lular) ise eskiden olduğu gibi işyeri bildirgesi vermeyecektir.

  2.4-4/a kapsamında sigortalı (işçi) çalıştıran işyerleri tarafından daha önce 506 sayılı Kanuna istinaden verilmiş olan işyeri bildirgeleri geçerli olup, o işyerlerinin 5510 sayılı Kanuna göre tekrar işyeri bildirgesi vermeleri gerekmeyecek, ancak eski prim tarife cetveli 01.10.2008 tarihinde yürürlükten kalkmış olup, aynı tarih itibariyle yeni prim tarife cetveli uygulamaya konulduğundan, bu doğrultuda 01.10.2008 tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanacak, ayrıca 01.10.2008 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin mevcut işkolu kodları, işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın bu yeni tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülecektir.

  2.5-Eski uygulamaya göre, kapanma – terk veya tasfiye olmadığı halde işyerinde en az beş yıldan beri sigortalı çalıştırılmadığının anlaşılması halinde, işyeri dosyası işlemden kaldırılıyordu. Yeni uygulamada ise bu beş yıllık süre iki yıla düşürülmüştür.

  2.6-Eski uygulamada, işyerleri verilen işyeri bildirgelerine istinaden, eki belgelerde herhangi bir problem yoksa herhangi bir araştırma yapılmadan tescil ediliyor ve işyeri dosyası açılıyordu. Yeni uygulamaya göreyse; kamu işyerleri hariç, işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, işyeri bildirgesinde yer alan bilgilerin doğruluğu sosyal güvenlik kontrol memurlarınca durum tespiti yapılarak Kurumca kontrol ettirilebilecektir.

  A-Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi (4/a) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescili:

  1-Genel Açıklamalar:

  • Tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılacaktır.

  • İşverenin 18 yaşından küçük olması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçük kimseye velayeten velisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, veli işveren vekili sayılarak işyeri tescil edilecektir.

  • İşverenin, Medeni Kanuna göre sınırlı ehliyetsiz olması nedeniyle kendisine vasi atanması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “Sınırlı ehliyetsiz kimseye vesayeten vasisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, vasi işveren vekili sayılarak işyeri tescil edilecektir.

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneğinden yararlanan kişiler ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edinme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için Türkiye İş Kurumunun ilgili il müdürlüklerince, Kurumumuzun ilgili ünitesinde işyeri dosyası tescil ettirilecektir.

  • Aynı kamu kurum ve kuruluşunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamına giren sigortalıların çalıştırılması halinde, (a) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı, (c) bendi kapsamına giren sigortalılar için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri dosyası tescil edilecektir.

  • Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir.

  • Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecek, eski işyeri dosyası üzerinden işlemler devam ettirilecektir.

  İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir.

  • İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılacaktır.

  • İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilecektir. Bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

  • Aynı işkolunda birden fazla nakil aracı bulunan işverence nakil araçlarının kayıtlı olduğu ilgili idareyi gösterir belge ibraz edilerek tek işyeri bildirgesi düzenlenecek ve işyeri, idarenin bulunduğu bölgeyi içine alan Kurum ünitesince tescil edilecektir. İstanbul ilinde bulunan deniz ulaşım araçları için dosya tescil işlemi Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce yapılacaktır.

  4 comments

  1. tarihi ….. balıkcısı sigortasız elaman calıştırılması ve 14 saat calışma saati işcilere haksızlık işten kofma bir suru sebepler 9 dan fazla elaman sayısısı sigortasız nerde devlet nerde adelet

  2. Sayın Ziyaretçimiz;
   Web sitemiz herhangi bir resmi hüviyeti olmayan, tamamen bilgilendirme içerikli özel bir site olup, şikayetinizin muhatabı biz değiliz. Lütfen şikayetinizi doğrudan http://www.isvesosyalguvenlik.com/calisanlar-ihbar-ve-sikayet-basvurularini-nereye-yapmali/#.UabrBb5rN2E linkteki yazıda belirtilen yerlere iletin.

  3. İşyeri Sicil Numarası Verilmesi başlığı altında yer alan “Ünite Kodu”;
   İşyerinin adresine göre belirlenen, bağlı bulunduğu ünite kodudur ve bu kod ESKİ ÜNİTE VE YENİ ÜNİTE olarak verilir. İşyerinin ilk açılışında bu ünite kodunun her ikiside aynıdır, İşyerine ait adres değişkliği olur yada yeni bir ünite açılır ve üniteler arasında İşyeri dosyası aktarılır ise İşyerine ait eski ünite kodunun belirlenmesi amacıyla eski ünite kodu aynı kalır yeni ünite kodu işyeri dosyasının aktarıldığı üniteye ait kod ile güncellenir.
   Şeklinde değiştirilmesi haddim olmayarak, daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.
   İyi çalışmalar, Figen Baydur

  4. Sayın ziyaretçimiz; katkınız ve dikkatiniz için teşekkürler. Tanımı aynen yazdığınız şekilde değiştirdik. Aslında bazı içerik ve tanımları daha geniş ve açıklayıcı yazmak istiyoruz, ancak web sitemizde daha çok konuya ve yazıya yer vermek istediğimiz için, bu her zaman mümkün olmuyor ve maalesef bazen kısa yazmak zorunda kalıyoruz; kanun, yönetmelik veya tebliğdeki tanımı aynen kullanıyoruz.

  Scroll To Top