Anasayfa / Eski Haberler / İşyeri Tescili ile İşçilerin İşe Giriş ve Çıkışlarında Tek Belge Uygulamasına Geçildi

İşyeri Tescili ile İşçilerin İşe Giriş ve Çıkışlarında Tek Belge Uygulamasına Geçildi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 01.08.2009 tarihinden önce,

▪ 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca; 5953 sayılı Kanunun kapsamına girecek işyeri açanların, devir alanların, kapatanların veya faaliyet konusunu değiştirenlerin, durumu bir ay içinde yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri gerekiyordu.

▪ 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi uyarınca; işverenin işe aldığı veya herhangi bir nedenle işten çıkardığı işçileri izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işe giriş için ek 1, işten çıkış için ek 2 belgeleri ile bildirmesi gerekiyordu.

▪ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi uyarınca; işveren hizmet akdi Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında işten ayrılma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir nüshasını Türkiye İş Kurumuna göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamak zorundaydı.

▪ 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca; İş Kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren ya da herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işverenin, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde Bakanlığın bölge müdürlüğüne bildirmek zorundaydı.

▪ Yukarıdakilere benzer şekilde işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna; 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı işe giriş bildirgesi, 9 uncu maddesi uyarınca işten ayrılış bildirgesi, 11 inci maddesi uyarınca da işyeri bildirgesi verilmesi gerekiyordu.

Ancak işverenler tarafından aynı işyeri veya aynı sigortalıyla ilgili olarak birden fazla kuruma ayrı ayrı belge verilmesi yükümlülüğü işverenin yükünü artırdığından, 18/2/2009 tarih – 5838 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna ek 1 inci madde eklenerek, 01.08.2009 tarihinden itibaren işverenler tarafından 5510 sayılı Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimlerin; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği, dolayısıyla artık işverenlerin sadece 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalı işe giriş bildirgesi, 9 uncu maddesi uyarınca işten ayrılış bildirgesi, 11 inci maddesi uyarınca da işyeri bildirgesi vermek zorunda olacakları hükme bağlandı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.07.2009 tarih – 27295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle işverenin sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna belge verme yükümlülüğü olduğu için, söz konusu belgelerin verilmemiş olması halinde de Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu maddesi uyarınca sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.