Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / İşyerlerine Ait Kayıt Defter ve Belgelerin İstenilmesi Halinde İbraz Edilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

İşyerlerine Ait Kayıt Defter ve Belgelerin İstenilmesi Halinde İbraz Edilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 96- İŞYERLERİNE AİT KAYIT, DEFTER VE BELGELERİN İSTENİLMESİ HALİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA HANGİ MÜEYYİDELER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 96- Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda;

-Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 12 katı tutarında,

-Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 6 katı tutarında,

-Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında,

-Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında; kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler için asgari ücretin 12 tutarında,

-İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunluluğu olup, belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen ücret tediye bordrolarında her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.