Anasayfa / Haber / Kadın İşçilerin Gece Vardiyasında Çalıştırılma Şartları Yeniden Belirlendi

Kadın İşçilerin Gece Vardiyasında Çalıştırılma Şartları Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü ve  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aynı konuda daha önce 9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan ve bu güne kadar uygulanan Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu yönetmeliklere sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yeni, yönetmelikle yapılan bazı önemli değişiklikler;

• Daha önceki yönetmelikte, “Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili bölge müdürlüğüne gönderirler.” hükmü yer almaktaydı. Yeni yönetmelik ile bu yükümlülük yerine, gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenlerin, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklama yükümlülüğü getirildi.

• Eski yönetmelik uyarınca; kadın çalışanların, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere (kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla) altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılmaları yasaktı. Ayrıca emziren kadın işçilerde, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun doktor raporuyla belgelenmesi halinde altı aylık bu süre bir yıla kadar uzatılıyordu. Yeni yönetmelikte ise söz konusu altı aylık çalıştırma yasağı süresi bir yıl olarak belirlendi. Ayrıca, eskisinde olduğu gibi gerektiğinde bu süre doktor raporuyla altı ay daha uzatılarak bir buçuk yıla çıkarılabilecek.

Eskiden olduğu gibi, bu durumdaki kadın çalışanların belirtilen süredeki çalışmaları, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenecek, yani bunlar belirtilen sürelerde (doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürelere hariç) sadece gündüz postalarında çalıştırılabilecek.

Ayrıca yeni yönetmelik uyarınca;

• Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınacak, ancak 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu yeni Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

• 24 Temmuz 2013 tarihinden önce kadın çalışanların gece postalarında çalışmalarına ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerli olacak.

• 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilecek.