Anasayfa / Haber / Mahkemeden Hileli Taşeronları Üzecek Karar Çıktı

Mahkemeden Hileli Taşeronları Üzecek Karar Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun “İşyerini bildirme” başlıklı 3 üncü maddesinin 5763 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci fıkrası;

“Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.”

şeklindedir.

Söz konusu fıkra uyarınca; asıl işverenden alt işveren (taşeron) olarak iş aldığı gerekçesiyle alt işveren (taşeron) olarak tescili yapılan şahıs veya şirketin, alt işveren olarak yaptığı bu tescil (kayıt) işlemi gerektiğinde İş Müfettişi tarafından incelenmekte, yapılan inceleme sonucunda işlemin muvazaalı (hileli) olduğunun, yani asıl işverenin işçilere karşı bazı sorumluluklarından kurtulmak veya işçilerin bazı haklarını ellerinden almak için bu yola başvurduğunun tespiti halinde, yapılan alt işverenlik (taşeronluk) tescili iptal edilmekte, ayrıca hem asıl işverene hem de alt işverene (taşerona) bu muvazaalı (hileli) işlemden dolayı ayrı ayrı 14.651 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Taraflar bu karar üzerine altı işgünü içinde yetkili iş mahkemesine itiraz edebilmekte, ancak mahkemenin verdiği karar kesin olduğundan bu karara karşı temyiz yoluna gidilememektedir.

Bu fıkrada yer alan ve mahkeme kararına temyiz yolunu kapalı tutan “İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.” biçimindeki beşinci cümlenin, Anayasa’nın 2., 36. ve  49. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemiyle, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılmış olan davaya ilişkin gerekçeli karar, 12/05/2013 tarihli ve 28645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu söz konusu cümlenin Anayasa’nın 2. ve 36.  maddelerine aykırı  olmadığına karar vererek iptal başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

Mahkemenin gerekçeli kararına http://www.resmigazete.gov.tr/ sayfasındaki 12/05/2013 tarihli Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.