Anasayfa / Bilgi / Mali Tatil Kapsamına Girmeyen Bu İş ve İşlemlere Dikkat Edin !

Mali Tatil Kapsamına Girmeyen Bu İş ve İşlemlere Dikkat Edin !

Sponsorlu Bağlantılar

5604 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle mali tatil başlamış olup, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin Tebliğin 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen iş ve işlemlerden son günü mali tatile denk gelenler için 31 Temmuz 2014 son gün olarak kabul edilecek, dolayısıyla kapsamdaki iş ve işlemler bu tarihte yapıldığında süresinde yapılmış sayılacak (Bkz. En Uzun Mali Tatil Başladı başlıklı yazı).

Ancak, çalışma – sosyal güvenlik mevzuatı ve mali mevzuattaki tüm iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmeyip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’de mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler belirtilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir yaptırım ve cezayla karşılaşmamak için, kapsama girmeyen söz konusu iş ve işlemlerin, eskiden olduğu gibi normal idari ve yasal süreleri içerisinde yapılması gerekmektedir.

Çalışma – sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin iş ve işlemlerden mali tatil kapsamına girmeyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilmiş olup, bunlar aşağıda yer almaktadır.

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi  işverenlerin yapmakla yükümlü oldukları beyan, bildirim ve ödemeler (dava açma süresi dahil) (Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilenler mali tatil kapsamına girmektedir),

– İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri, sigortalı hesap fişi, sigortalının istirahat belgesinde gösterilen tarihlerde işyerinde çalışmadığına dair bildirim,

– Prim ödemelerini kendileri yapan sigortalıların (tarım SSK, isteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası, ek-5 ve ek-6 sigortalıları gibi) yaptığı bütün iş ve işlemler,

– 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların (tarım SSK) iş ve işlemleri, prim ödemeleri,

– Toplu işçi çıkarmak isteyen işverenlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapmaları gereken bildirim,

– 4857, 6356 ve 4447 sayılı Kanunlara tabi işverenler nezdinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının denetim ve teftiş işlemleri,

– 5510, 6356, 4447, 4857, 1479, 2926, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalar,

– Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili işlemler,

mali tatil kapsamına girmemektedir.

Ancak, mali tatil kapsamına girmediği için kayıt ve belgelerin ibrazı istemiyle tebligat gönderilebilecek olmakla beraber, tebligatla verilen sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali mevzuatla ilgili iş ve işlemlerden mali tatil kapsamına girmeyenler ise 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 Sıra No’lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “3. Mali tatil kapsamında olmayan süreler” başlıklı bölümünde belirtilmiştir.