Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Mali Tatil Kapsamına Giren SGK İş ve İşlemleri

Mali Tatil Kapsamına Giren SGK İş ve İşlemleri

Sponsorlu Bağlantılar

1-Genel Açıklamalar: Mali tatil uygulaması, 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile hayata geçmiştir. Buna göre her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanacak, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayıp 20’sinde (yirmisi dahil) sona erecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 30.06.2007 tarih – 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de yer almaktadır.

Not: 6661 sayılı Kanunla mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklikler Değişiklerle Birlikte 2016 Mali Tatil Başladı ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

2-Mali Tatil Kapsamına Giren İş ve Uygulamalar:

Not : İş Mevzuatı, Sendika ve İŞKUR mevzuatı uygulamalarıyla ilgili bilgi Mali Tatil Uygulaması – Kapsama Giren İş ve İşlemler başlıklı yazıda yer almaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine verilmesi gereken İşyeri Bildirgesinin, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin, ek veya asıl nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

İşverenlerin Kurumca tebliğ edilen idari para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödemeleri veya aynı süre içinde itiraz etmeleri gerekmektedir. Yine aynı madde uyarınca tahakkuk ettirilen idari para cezalarının itiraz edilmeksizin veya yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, söz konusu idari para cezası tutarının dörtte üçü tahsil edilmektedir. Ancak, idari para cezaları ile ilgili ödeme ve itiraza ilişkin onbeş günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi tutarlarının en geç ertesi ayın ya da dönemin sonuna kadar ödenmesi zorunluyken, söz konusu ödeme yükümlülüğüne ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince re’sen tahakkuk ettirilerek tebliğ edilen prim borcuna karşı işverenlerce tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilmekteyken, bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince yapılan araştırma sonucunda bulunan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanarak işverene tebliğ edilen prim, gecikme cezası ve gecikme zammından oluşan borcun kabul edildiği ve müfettiş incelemesi istenmediğine dair işverence bir ay içinde taahhütname verilmesi halinde, borç idari aşamada kesinleşmektedir. Ancak söz konusu taahhütnamenin verilmesinin son gününün mali tatile rastlaması halinde taahhütname verme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Asgari İşçilik Komisyonunca tespit edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimince işverene tebliğ edilen asgari işçilik oranına, varsa yeni bilgi ve belgeler de eklenerek bir ay içinde itiraz edilebilmektedir. Ancak, asgari işçilik oranına itiraz süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Yangın, su baskını ve deprem gibi tabi afete uğrayan ve bunu belgeleyen işverenlerin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilmektedir. Ancak, söz konusu ertelemeye ilişkin talep süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, talepte bulunma süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

İşyerinin, hangi tehlike sınıf ve derecesine girdiği ve ödenecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilerek işverene yazı ile bildirilmekte ve işverenler de bu bildirimin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde itirazda bulunabilmektedirler. Ancak, itiraza ilişkin bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde itiraz süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Yine aynı şekilde işverenler, tehlike sınıf ve derecesine dokunabilecek her türlü değişiklikleri bir ay içinde Kuruma yazı ile bildirmekle yükümlüdürler. Ancak, değişikliklerin bildirilmesine ilişkin bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu bildirim süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Ayrıca yukarıda belirtilen iş ve işlemlerden, malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

3-Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve Uygulamalar:

6183 sayılı, 4958 sayılı ve 5458 sayılı Kanunlara göre 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin yapmakla yükümlü oldukları beyan, bildirim ve ödemeler mali tatil kapsamına girmediğinden, anılan Kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ve işlemlerin (dava açma süresi dahil) bu Kanunlarda yer alan yasal süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimine ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi, e-bildirge/e-sigorta uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi, sigortalının istirahat belgesinde gösterilen tarihlerde işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce düzenlenen belge, sigortalı bildirim belgesi, prim ödemelerini kendileri yapan 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalıların yaptığı bütün iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden, bunlara ilişkin yükümlülüklerin önceden olduğu gibi yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların bu Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine vermek zorunda oldukları İstek ve Tescil Belgesi ile prim ödemelerine ilişkin yükümlülükler mali tatile denk gelmediğinden, söz konusu yükümlülüklerin anılan Kanunda öngörülen yasal süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mali tatil süresi içinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine yönelik tebligat yapılabilecektir. Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda, kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, idari para cezası uygulanmayacaktır,

506, 2821, 4447, 4857, 1479, 2926, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri mali tatil kapsamına girmediğinden, söz konusu iş ve işlemler ilgili Kanunlarda öngörülen süreler içerisinde yerine getirilecektir.www.isvesosyalguvenlik.com