Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Malûl sayılma” başlıklı 25 inci, “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28 inci, “Vazife malullüğü” başlıklı 47 nci, “Kontrol muayenesi” başlıklı 94 üncü, “Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi” 95 inci maddeleri ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılmış, 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; hastalık listesi, balthazard formülü, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuk, hak sahibi, kontrol muayenesi, kurum sağlık kurulu, maluliyet, sağlık kurulu raporu, sigortalı, sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu, vazife ve harp malullüğü kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar başlıklı ikinci bölümünde; yetkili sağlık hizmeti sunucuları, sağlık kurulu raporları, usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar, ek rapor düzenlenmesi,

– Malul sayılmaya ilişkin usul ve esaslar başlıklı üçüncü bölümünde; kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti, kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti, çocukların çalışma gücü kaybı tespiti, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri, yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti, erken yaşlanma tespiti, kontrol muayenesi ve değerlendirme,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; görüş alma, karar sonrası yeni talep, kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz, sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu kararları, farklı sigortalılıklardan maluliyet talebi, hastalık listesinin yenilenmesi, atıflar, yürürlükten kaldırılan hükümler, geçiş hükmü,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.