Anasayfa / Bilgi / Mecliste Kabul Edilen 6661 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler

Mecliste Kabul Edilen 6661 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 14 Ocak 2016 tarihinde kabul edilen 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çalışma hayatıyla ilgili iki önemli düzenleme içeriyor.

Not: Kanun 27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bunlardan biri daha önce bahsettiğimiz işveren maliyetini azaltmaya yönelik verilecek destekle ilgili, diğeri ise mali tatil uygulamasıyla ilgili.

İşveren Maliyetinin Karşılanmasıyla İlgili Düzenleme

Kanunun 17 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde uyarınca; 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2015 yılının aynı ayına ilişkin olarak verilen aylık prim ve hizmet belgesinde günlük kazancı 85 TL ve altında gösterilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin olarak verilen prim belgesinde gösterilen sigortalılara ilişkin prim gün sayısının veya 2016 yılında ilk defa işyeri dosyası açtıracak işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin prim gün sayısının, 2016 yılının her ayı için günlük 3,33 TL ile çarpımı ile bulunacak tutar, işverenin ödeyeceği prim tutarından düşülecek. Yani aylık kazancı ikibin 550 lira veya altında gösterilen sigortalılar için aylık 99,90 lira prim desteği sağlanacak. Ancak bunun için prim belgesinin süresinde verilmiş olması gerekecek. İşverenler bu destek yanında başta beş puanlık prim indirimi olmak üzere teşviklerden de aynen yararlanmaya devam edecekler.

Öte yandan söz konusu destekten yararlanabilmek için işyerinin kapatılıp değişik adla yeniden açılması, çalışanların bir şirketten başka bir şirkete kaydırılması, sahip değişikliği gibi muvazaalı (hileli) işlem yapanlar veya sigortalının kazancını düşük gösterenler söz konusu destekten yararlanamayacağı gibi, sağlanmış olan destek de faiziyle birlikte geri alınacak.

Ayrıca, prim belgesini süresinde vermeyen veya primi süresinde ödemeyen, sigortasız işçi çalıştıran veya gerçekte çalışmayan kişiyi sigortalı gösteren (sahte sigortalılık), tecil veya taksitlendirilmiş olanlar hariç Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan işverenler de söz konusu destekten yararlanamayacak.

Eğer işveren teşvikten yararlanıyor ve sigortalı adına aylık ödeyeceği prim 99,90 TL’den düşük çıkıyorsa bu durumda sadece kalan prim tutarı için destek sağlanacak.

3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan sigortalılar için günlük 85 TL olan sınır iki katı olarak esas alınacak.

Personel çalıştırılmasına dayalı ihale konusu işlerde destek kapsamında Devlet tarafından karşılanan tutar ihale makamı tarafından işverenlerin (müteahhitlerin) hak edişinden kesilecek.

Mali Tatille İlgili Düzenleme

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar olan süre mali tatil olarak uygulanıyor. Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyordu. 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle söz konusu 7 günlük süre 5 güne düşürüldü. Ayrıca beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyordu, söz konusu süre de verme süresinin son gününün izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak. (isvesosyalguvenlik.com)