Anasayfa / Haber / Mecliste Kabul Edilen Maddeye Göre Hangi Sözleşmeliler Kadroya Alınacak?

Mecliste Kabul Edilen Maddeye Göre Hangi Sözleşmeliler Kadroya Alınacak?

Sponsorlu Bağlantılar

Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”’nin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41. Madde, kamuda çalışan sözleşmeli personelin memur kadrosuna alınmasını öngörüyor. Söz konusu kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen haliyle sadece 4/B’lilerin, belediye ve il özel idarelerinde ve 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyordu. Ancak, kanun teklifinin 4 Temmuz 2013 günü yapılan görüşmeleri sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Hükümet adına verdiği değişiklik önergesi ile kadroya alınacak sözleşmeli personelde kapsam genişletildi.

Maddenin Genel Kurul’da kabul edilen en son haline göre, 25/6/2013 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen kapsamda çalışan sözleşmeli personelden, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları (memuriyete girişte aranan genel şartları) taşıyan ve Kanunun yayımı tarihinden itibaren maddede belirtilen süre içerisinde yazılı başvuruda bulunanlar memur kadrosuna atanacak.

Memur Kadrosuna Atanacak Sözleşmeli Personel Şunlardır:

25/6/2013 tarihi itibarıyla;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

- 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

- 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

- 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

- 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,

- 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

- 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,

- 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

- 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi,

- 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,

- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

- 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

- 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,

- 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

- 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

- 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası,

- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 nci maddesi,

- 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

- 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

- 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

- 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarını taşıyanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci ve dokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamına girenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde,