Anasayfa / Bilgi / Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Torba Yasadaki Düzenlemeler

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Torba Yasadaki Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasayla devlet memurlarına da doğum borçlanması yapma imkanı verildiğini Doğum ve Yurtdışı Borçlanmasında Neler Değişti ? başlıklı yazımızda belirtmiştik. 6552 sayılı Kanunda memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili olarak yer alan değişiklik ve düzenlemeler ise aşağıda belirtilmiştir.

• Torba Yasanın 66 ncı maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına 4/C kapsamında çalışan personelle ilgili bir paragraf eklendi.

Eklenen paragraf uyarınca; özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yani 657-4/C kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

• 657 sayılı Kanunun “Adaylık süresi sonunda başarısızlık” başlıklı 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.” şeklindeki birinci cümlesi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Torba Yasanın 67 nci maddesiyle bu fıkra yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilecek. Dolayısıyla uyarma ve kınama cezası alanlar bundan istisna tutuldu.

• 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında Torba Yasanın 69 uncu maddesiyle bazı düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler uyarınca, aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışanlara da nöbet ücreti ödenecek. Ancak aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmayacak.

• Torba Yasanın 71 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek 17 nci madde eklendi.

Söz konusu ek madde uyarınca; 2576 sayılı Kanunla ve 5235 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saate kadar, ilgili yılın bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Ancak bu şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının yüzde 10’unu geçemeyecek. Bu ödemeden sadece damga kesilecek. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecek. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek.

• 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi Torba Yasanın 89 uncu maddesiyle değiştirildi. Yapılan bu değişiklikle memuriyet mahallinin tanımı 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre Harcırah Kanununun uygulamasında;

Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

memuriyet mahalli olarak kabul edilecek.

• Torba Yasanın 95 inci maddesiyle 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine bir fıkra eklendi.

Eklenen fıkra uyarınca; öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi ya da il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

• Torba Yasanın 97 nci maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Kararların sonuçları” başlıklı 28 inci in birinci fıkrasında değişiklikler yapıldı.

Fıkranın yeni hali uyarınca; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olacak. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyecek.

Ancak, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilecek. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmayacak. Bu şekilde ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi, disiplin hükümleri hariç ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemeyecek.

• Torba Yasanın 108 inci maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun “Kuruluşlardaki Personelin Nakli” başlıklı 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi değiştirildi.

Yapılan değişiklik uyarınca, özelleştirme nedeniyle nakle tâbi olan personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılabilecek. 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde uyarınca, söz konusu 22 nci madde hükümleri çerçevesinde Araştırmacı kadrolarına atanmış olanlardan otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak başvuranlar hakkında da bu hüküm uygulanabilecek.

• Torba Yasanın 117 inci maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun “Hizmetin esasları” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere bir cümle eklendi.

Eklenen bu cümle uyarınca; Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilecek.

• Torba Yasanın 119 uncu maddesi ile 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “Avukat ve uzman personel çalıştırılması” başlıklı 29 uncu maddesine bir fıkra eklendi.

Eklenen fıkra uyarınca; Başkanlık merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)