Anasayfa / Eski Haberler / Memurlara Toplu Sözleşme Yolu Açıldı

Memurlara Toplu Sözleşme Yolu Açıldı

Sponsorlu Bağlantılar

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, kamu görevlilerinin yani kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışındaki bir kadroda veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerinin; özlük yani mali ve sosyal haklarıyla ilgili olarak her yıl toplu görüşme yapılması imkanı bulunmaktaydı. Kanun uyarınca, yetkili kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile Başbakan tarafından görevlendirilen bir devlet bakanı başkanlığında bazı müsteşarlar, kurum başkanları ve genel müdürlerinden oluşan kamu işveren kurulu arasında yapılan toplu görüşmeler sonucunda, taraflar arasında bir mutabakata varılırsa mutabakat metninin Bakanlar Kuruluna sunulması, Bakanlar Kurulunun mutabakat metnine uygun idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirmesi, yasal düzenleneme gerekiyorsa buna ilişkin yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması, böylece mutabakat metninin uygulamaya geçirilmesi; eğer taraflar arasında mutabakat sağlanamazsa taraflardan birinin uzlaştırma kurulunu toplantıya çağırması, uzlaştırma kurulunun alacağı kararlara tarafların katılması halinde bu kararın mutabakat metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulması, tarafların uzlaşma kurulu kararına katılmaması halinde anlaşma ve anlaşmazlık konularını belirten bir tutanak düzenlenerek bunun Bakanlar Kuruluna sunulması gerekiyordu. Ancak, toplu görüşme süreci sonucunda alınan kararlar Bakanlar Kurulu için bağlayıcı olmayıp, Bakanlar Kurulu istediği şekilde karar alabiliyor, bu nedenle de toplu görüşmenin bazen hiçbir belirleyiciliği olmuyordu.

Daha sonra, 26 maddeden oluşan 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun, 12/9/2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul edilmesi üzerine (23/09/2010 tarihli haber), Anayasanın 53 üncü maddesine eklenen fıkralarla memurlar ve diğer kamu görevlileri için de toplu sözleşme yapma imkanı getirildi. Bu doğrultuda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda, 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6289 sayılı Kanunla gerekli değişiklikler yapıldı ve böylece kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma yolu tamamen açıldı, ayrıca kamu görevlileri sendikalarının kuruluş ve işleyişleriyle ilgili olarak da bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan bu yeni düzenlemeye göre;

• Kanunun adı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu olarak değiştirildi. Toplu görüşme uygulamasının yerini toplu sözleşme aldı. Artık, 4688 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere toplu sözleşme yapılacak.

• 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, 11/04/2012 tarihinden itibaren bir ay içerisinde başlanacak. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet üyelerinin bildirimi, toplu sözleşme tekliflerinin verilmesi ve görüşmelerin başlama tarihinin bildirimi ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin Kanunun 29, 31 ve 34 üncü maddelerinde öngörülen süreler dikkate alınmayacak. Bu toplu sözleşme görüşmelerine katılacak sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde 7/7/2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ hükümleri esas alınacak.

• Toplu sözleşme kapsamına; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar girecek.

• Memur emeklilerine ödenen emekli aylıklarında da toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayıları esas alınacak.

• Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacak, yani toplu sözleşme hükümlerinden sendika üyesi olmayan kamu görevlileri de yararlanacak.

• Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacak. Kamu İşveren Heyeti; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ise; bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşacak. Heyet Başkanı ve temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından onbeş gün önce konfederasyonlar tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

• Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için geçerli olacak. Yani toplu sözleşmeler iki yıllığına yapılacak.

• Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılacak.

• Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin bölüm ile her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin bölümlerden ve tek metinden oluşan toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanacak. Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamayacak.

• Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü başlanacak. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü yani bir ay içerisinde tamamlanacak. Hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere resmî tatil günlerine rastlayan günlerde toplu sözleşme görüşmelerine ara verilecek. Toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesinde uygulanacak yöntem ve görüşme takvimi yönetmelikle düzenlenecek.

• İmzalanan toplu sözleşme metinleri Resmî Gazetede yayımlanacak.

• Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren toplantı tutanağı, tutanağın kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına yönelik bölümleri ilgili sendika temsilcisi ile Kamu İşveren Heyeti Başkanı tarafından imzalanacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanamaması halinde ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulacak.

• Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, her toplu sözleşme dönemi için belirlenecek ve Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan 11 üyeden oluşacak.

• Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre yani hükümet tarafından belirlenecek.

• Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alacak. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamayacak. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak.

• Toplantı tutanağının imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç işgünü içerisinde, sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilecek. Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak ise Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamayacak.

• Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdıracak.

• Kurul, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını verecek.

• Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Kararlar taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilecek ve Resmî Gazetede yayımlanacak. (www.isvesosyalguvenlik.com)