Anasayfa / Haber / Mesleki Eğitim Daha Cazip ve Etkin Hale Gelecek

Mesleki Eğitim Daha Cazip ve Etkin Hale Gelecek

Sponsorlu Bağlantılar

8 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ndan Strateji Belgesi Yayımlandı – Mesleki Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor başlıklı yazımızda bahsetmiş, strateji belgesi ve eylem planında yer alan tespit ve açıklamalara ise Strateji Belgesi’ne Göre Mesleki Eğitimin Önemli ve Gerekli Olmasının Nedenleri, Ülkemizdeki Mesleki Eğitimin Problemleri ve Aksayan Yönleri başlıklı yazılarımızda yer vermiştik.

Son olarak bu yazımızda ise mesleki eğitimi geliştirmek, daha etkin hale getirmek, sorunlarını gidermek için eylem planı uyarınca hayata geçirilecek tedbir, çalışma ve uygulamalara değineceğiz.

Eylem Planına Göre Mesleki Eğitimle İlgili Yapılacak Çalışmalar ve Hayata Geçirilecek Uygulamalar

Mesleki Eğitimi Geliştirmek İçin Eylem Planı (2014-2018)

Strateji Belgesi ve Eylem Planının Amacı:

Sosyal ve ekonomik kalkınmaya destek veren, toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçlarına uygun öğrenme fırsatı bulduğu, iş ve meslek ahlakı değerleri olan, yenilikçi, istihdama hazırlayan, paydaşların etkin katılımı ile esnek ve geçirgen bir mesleki ve teknik eğitim sistemini oluşturmak.

Strateji Belgesi ve Eylem Planının Vizyonu:

Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliği ile kabul gören, mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştiren, kalite değerleri oluşmuş lider bir mesleki ve teknik eğitim sistemi.

Ana Başlıklarıyla Yapılacak Çalışmalar ve Hayata Geçirilecek Uygulamalar

• Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânları geliştirilecek.

• Mesleki ve teknik öğretim programlan geliştirilecek ve yeterlilik sistemi güçlendirilecek.

• Mesleki ve teknik eğitimde mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi güçlendirilecek.

• Mesleki ve teknik eğitimde etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturulacak.

• Mesleki ve teknik eğitimde etkin ve sürdürülebilir bir finansman yönetimi sağlanarak okul ve kurumların eğitim ortamları geliştirilecek.

• Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurulacak.

• Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrencileri ve mezunlarının iş piyasasına geçişleri desteklenecek.

• Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrenci ve mezunlarının ulusal ve uluslararası hareketliliği etkinleştirilecek.

Eylem Planına Göre Yapılacak Çalışmalar ve Hayata Geçirilecek Uygulamaların Ayrıntıları

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ERİŞİM

• Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânları geliştirilecek. Bu çerçevede;

– Mesleki ve teknik eğitimin önemi ve erişim imkânları hakkında farkındalık oluşturulacak.

– Eğitim kurumlarının tür ve kademeleri arasında yatay-dikey geçişlerde esnek ve geçirgen bir yapı oluşturulacak.

– Özel politika gerektiren grupların Mesleki ve teknik eğitime erişim fırsatları geliştirilecek.

– MTE okul ve kurumlarının sektörle Ar-Ge faaliyetleri kapsamında iş birliği yapmaları sağlanacak.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KAPASİTE

• Mesleki ve teknik öğretim programları geliştirilecek ve yeterlilik sistemi güçlendirilecek. Bu çerçevede;

– Orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonları oluşturulacak ve meslek haritaları çıkarılacak.

– Öğretim programları ulusal meslek standartlarına, ulusal yeterliliklere ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre geliştirilecek.

– Meslek beceri haritaları hazırlanacak, kazanımlara dayalı ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak.

– Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik altyapı oluşturulacak ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Kredi Transfer Sistemine işlerlik kazandırılacak.

– Mesleki ve teknik eğitimde yabancı dil eğitimi etkili hale getirilecek.

• Mesleki ve teknik eğitimde mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi güçlendirilecek. Bu çerçevede;

– Yönetici ve öğretmenlerin mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi konularında yetkinlikleri arttırılacak ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun mesleki ve teknik eğitim programlarına devam etmeleri sağlanacak.

• Mesleki ve teknik eğitimde etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturulacak. Bu çerçevede;

– Mesleki Eğitim Kurulu ve il istihdam ve mesleki eğitim kurullarının etkin ve verimli çalışmaları sağlanacak.

– Gönüllü mesleki ve teknik eğitim Uzmanları Çalışma Grubu oluşturulacak.

– Mesleki ve teknik eğitim okul türleri azaltılacak, okul ve kurum yönetim modeli geliştirilip uygulamaya konulacak.

– Meslek yüksekokulları mesleki ve teknik eğitimin yapısına ve özelliğine uygun olarak yeniden yapılandırılacak.

– Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının insan kaynakları nitelikleri geliştirilecek.

• Mesleki ve teknik eğitimde etkin ve sürdürülebilir bir finansman yönetimi sağlanarak okul ve kurumların eğitim ortamları geliştirilecek. Bu çerçevede;

– Mesleki ve teknik eğitimde okul bazlı bütçelemeye geçilecek ve mesleki ve teknik eğitim finansmanı için genel bütçe dışındaki kaynakların artırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacak.

– Özel mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu açmaya yönelik teşvik mekanizmaları çeşitlendirilecek.

– Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının atölye ortamları iyileştirilecek ve sektörlere uyumlu atölye modelleri geliştirilecek.

• Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurulacak. Bu çerçevede;

– Eğitim kalite çerçevesi, öz değerlendirme ve kalite güvence sistemi oluşturulacak.

– Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının akredite olması sağlanacak.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İLE İSTİHDAM

• Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının öğrenci ve mezunlarının iş piyasasına geçişleri desteklenecek. Bu çerçevede;

– İş yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği artırılacak.

– Özel politika gerektiren gruplara yönelik istihdam fırsatları geliştirilecek.

– Öğrenciler, kursiyerler, mezunlar, çalışanlar ve öğretmenler yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik konularında desteklenecek, beceri ve proje yarışmalarına katılımları teşvik

• Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrenci ve mezunlarının ulusal ve uluslararası hareketliliği etkinleştirilecek. Bu çerçevede;

– Mesleki ve teknik eğitim öğrenci ve kursiyerlerinin ulusal ve uluslararası hareketliliğini artırmak için öğrenci değişim programlarının uygulanması etkinleştirilecek.

– Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve/veya ülkelerle MTE alanında iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.