Anasayfa / Soru - Cevap / Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçinin İzin Hakkı Var mıdır ?

Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçinin İzin Hakkı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kanununda mevsimlik işlerde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının olmadığı yönünde bir düzenleme yer almaktaysa da Yargıtay kararlarında bazı istisnai durumlarda mevsimlik işlerde çalışan işçilerin de yıllık izne hak kazanabileceği belirtilmiştir.

Normalde Mevsimlik İşçinin Yıllık İzin Hakkı Yoktur

4857 sayılı İş Kanunun Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri başlıklı 53 üncü maddesinde; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği belirtilmiştir (Bkz. İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri). Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere yıllık ücretli izne hak kazanmak için işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekmektedir. Mevsimlik işlerde ise çalışma süresi bir yıldan az sürdüğünden, mevsimlik işlerde çalışan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanamaz. Nitekim aynı maddede, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Mevsimlik İşçinin İzin Hakkı Olan Durumlar

Kanun hükmü bu şekilde olmakla birlikte, Yargıtay bazı kararlarında mevsimlik işlerde çalışanların da yıllık ücretli izin kullanabileceğine hükmetmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 25.1.2013 tarihli kararında (Esas No. 2012/10538 Karar No. 2013/852); söz konusu 53 üncü maddede mevsimlik işlerde yıllık izin hakkının doğmayacağının belirtildiği, ancak yılın ne kadarlık bir bölümünde çalışma halinde işin mevsimlik iş sayılacağı yönünde bir düzenleme olmadığı, dolayısıyla yılın tamamına yakın bir bölümünde çalışma halinde Anayasal temeli olan dinlenme hakkının işçiye tanınması gerekeceği, çalışmanın 11 ayın üzerine çıktığı hallerde mevsimlik iş ilişkisinin dışına çıkıldığının kabul edileceği ve daha sonraki çalışmalar için yıllık izin hakkının doğacağı belirtilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.11.2011 tarihli ve 2011/9-596 esas ve 2011/725 karar sayılı kararı da bu doğrultudadır.

Dolayısıyla çalışması her yıl 11 ayın altında olan işler mevsimlik iş sayılacak ve bu işlerde çalışanların yıllık ücretli izin hakkı doğmayacak, çalışmanın 11 ayın üzerine çıktığı hallerde ise mevsimlik iş ilişkisinin dışına çıkıldığı kabul edilecek ve daha sonraki çalışmalar için işçinin yıllık izin hakkı doğmuş olacaktır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 5.6.2012 tarihli kararı da (Esas No. 2012/6048 Karar No. 2012/12558) bu yöndedir.(isvesosyalguvenlik.com)