Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
6552 Sayılı Torba Yasayla İlgili Tüm Haber - Yazı ve Makalelere Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Genel / Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Sponsorlu Bağlantılar

Açıklama: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazet’de yayımlanan 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılan mevzuat değişiklikleri henüz işlenmemiştir. Torba Yasayla yapılan değişiklik ve düzenlemeleri ayrıntılarını belirten yazılar yayımlandıktan sonra mevzuat güncellemeleri yapılacaktır.

İş Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Web sitemizin yeni düzenleme çalışmaları çerçevesinde, mevzuat metinlerini zorunlu olarak sayfalarımızdan kaldırmak zorunda kaldığımızdan, aşağıda başlıkları yer alan güncel mevzuata BURADAN ulaşabilirsiniz.

——————

KANUNLAR

• Deniz İş Kanunu

• Basın İş Kanunu

• İşsizlik Sigortası Kanunu

• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

• Sendikalar Kanunu-Mülga

• Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu-Mülga

• Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

• Bağ-Kur Kanunu

• Sosyal Sigortalar Kanunu

• Emekli Sandığı Kanunu

• Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

• Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu-MÜLGA

• Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu

• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun-MÜLGA

• Hafta Tatili Hakkında Kanun

• Öğle Dinlenmesi Kanunu

• Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

• İş Mahkemeleri Kanunu

• Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

• Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

• Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

• Türkiye İş Kurumu Kanunu

• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

TÜZÜKLER

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

• Maden ve Taş Ocakları İle Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Hakkında Tüzük

• Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

• Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük

YÖNETMELİKLER

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmelikleri

• Asgari Ücret Yönetmeliği

• İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

• Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

• Alt İşverenlik Yönetmeliği

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yönetmelik – MÜLGA

• Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

• Gemi Adamlarının İkamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

• Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik

• Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

• Hazırlama-Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

• İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurula İlişkin Yönetmelik

• İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik

• İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

• İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

• İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

• Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

• Konut Kapıcıları Yönetmeliği

• Kurum İdari Kurulları-Yüksek İdari Kurul-Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kuruluna İlişkin Yönetmelik

• Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

• Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

• Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Sanayi-Ticaret-Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

• Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

• Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

• Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Sendika – Toplu İş Sözleşmesi – Grev ve Lokavt – Yeni Mevzuat

• İş Kolları Yönetmeliği

• Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş
Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

• Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

• Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

• Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği

- 6331 Sayılı Kanun Yönetmelikleri

• Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

• Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

• Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

• Tozla Mücadele Yönetmeliği

• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

- 4857 Sayılı Kanun Yönetmelikleri

• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

• Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği – MÜLGA

• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği-MÜLGA

• Balıkçı Gemilerinde Yapılacak Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği – MÜLGA

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik-MÜLGA

• Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik-MÜLGA

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği – MÜLGA

• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik – MÜLGA

• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Gürültü Yönetmeliği – MÜLGA

• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği – MÜLGA

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – MÜLGA

• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik – MÜLGA

• İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-MÜLGA

• İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği – MÜLGA

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik-MÜLGA

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik – MÜLGA

• İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Ünlemleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Ünlemleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Yedibuçuk veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik – MÜLGA

• Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – MÜLGA

• Titreşim Yönetmeliği – MÜLGA

• Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği – MÜLGA

• Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – MÜLGA

- 1479 Sayılı Kanun Yönetmelikleri

• Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik – MÜLGA

——————

- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmelikleri

• Genel Sağlık Sigortası Tescil Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

• Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

• Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği – MÜLGA

• Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

• SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

• Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği

• Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği-Mülga

• Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

• Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

• Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

• Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

• Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

• Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

• SGK Genel Kurulunun Toplanması Çalışması Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik

• Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

• Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik-MÜLGA

• 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi İle Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Yönetmelikleri

• Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

• Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

• Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği-MÜLGA

• Türkiye İş Kurumu Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik

• Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

• Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-MÜLGA

• Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

• Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğleri

6331 Sayılı Kanun Tebliğleri

• Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

• Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ – MÜLGA

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

• İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

• Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

• Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

4857 Sayılı Kanun Tebliğleri

• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ – MÜLGA

• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ-MÜLGA

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği-MÜLGA

• Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ-MÜLGA

5604 Sayılı Kanun Tebliğleri

• 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğleri

• Sağlık Uygulama Tebliği

• İşveren Uygulama Tebliği

• Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ

• Sigortalı Sayılanlar Sayılmayanlar Sigortalılığın Başlangıcı Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar Sayılmayanlar Sigortalılığın Başlangıcı Kuruma • Bildirilmesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ

• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ-MÜLGA

• 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

• 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

• 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

• 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

• 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

• Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

• Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

• İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• İşverenlere Verilen Devlet Yardımı Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

• Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

• Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ

• Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

• Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ

• Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

• Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ

• Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

• Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

• Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

• Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ-MÜLGA

- Türkiye İş Kurumu Tebliğleri

• 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ

• Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ

——————————

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

• Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler ve Tarihleri

• Ülkelere Göre Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Sağladığı Haklar

• Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-K.K.T.C. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Çek Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

• Türkiye-Bulgaristan Transfer Anlaşması

- Ilo Sözleşmeleri

• ILO Ana Sözleşmesi

• ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filedelfiya Bildirgesi

• Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve İzlenmesi

• 2-İşsizlik Sözleşmesi

• 11-Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme

• 14-Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Sözleşmesi

• 15-Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme

• 26-Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme

• 29-Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme

• 34-Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme

• 42-Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

• 45-Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme

• 53-Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

• 55-Gemi Adamlarının Hastalanması Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

• 58-Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme

• 59-Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme

• 68-Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

• 69-Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

• 73-Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

• 77-Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El Verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme

• 80-Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

• 81-Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında Sözleşme

• 87-Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

• 88-İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme

• 92-Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

• 94-Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme

• 95-Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme

• 96-Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme

• 98-Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

• 99-Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme

• 100-Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme

• 102-Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme

• 105-Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair Sözleşme

• 108-Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

• 111-İstihdam ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme

• 115-İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme

• 116-Sözleşmelerin Kısmen Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

• 118-Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme

• 119-Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme

• 122-İstihdam Politikası Sözleşmesi

• 123-Yer Altı Madenlerinde İşe Almada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme

• 127-Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında Sözleşme

• 133-Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

• 134-İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

• 135-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında Sözleşme

• 138-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme

• 142-İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme

• 144-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme

• 146-Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

• 151-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

• 152-Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

• 153-Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

• 155-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

• 158-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

• 159-Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sözleşmesi

• 161-İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

• 164-Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

• 166-Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

• 182-Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

• 187 – İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi