Anasayfa / Haber / Muhasebeciler İçin Asgari İşçilik Uygulama Rehberi Yayımlandı

Muhasebeciler İçin Asgari İşçilik Uygulama Rehberi Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler için hazırlanmış olan Asgari İşçilik Uygulamaları Rehberini web sitesinden PDF formatında yayımladı (http://www.asmmmo.org.tr/asmmmo/files_yayinlar/file_248.pdf).

Söz konusu rehberin içindekiler kısmı aşağıda yer almaktadır.

—————

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK ASGARİ İŞÇİLİK

1.1. ÜLKEMİZDE ASGARİ İŞÇİLİĞİN TARİHÇESİ

1.2. MEVZUATSAL DAYANAKLAR VE GENEL DURUM

1.3. ASGARİ İŞÇİLİK TESPİTİNDE YETKİ

1.4. DEVAMLI İŞYERLERİNDE YAPILAN İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

1.5. ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDE YETERLİ İŞÇİLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1.6. İHALE KONULU İŞLERDE ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLER

1.7. ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLER

1.8. ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HÜKÜMLER

İKİNCİ BÖLÜM ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRECİ

2.1. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ

2.2. İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ

2.3. İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI

2.3.1. İhale Konusu İşlerin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapıldığının Beyan Edilmesi Durumunda İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin Usul ve Esasları

2.3.2. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler

2.3.3. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olmadığı İşler

2.3.4. Danışmanlık Hizmet İhaleleri

2.3.5. Nakliye İşleri İle Personel/Öğrenci Taşıma İşleri

2.3.6. Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Malın Teslim İşleri

2.4. İHALE KONUSU İŞLERİN KONSORSİYUM VE İŞ ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLMESİ

2.5. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ

2.6. HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI

2.7. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ

2.7.1. Özel Bina İnşaatlarında İşin Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Tespiti

2.7.2. İhale Konusu İşlerde İşin Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Tespiti

2.8. ARAŞTIRMA VE RE’SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HÜKÜMLER

2.9. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ

2.9.1. Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapıldığı Belirtilen İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler

2.9.2. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONU VE ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARININ TESPİTİ

3.1. GENEL OLARAK

3.2. ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN YAPISI

3.2.1. Komisyonun Oluşturulması

3.2.2. Komisyon Üyelerinin Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri

3.2.3. Komisyonun Çalışması

3.2.4. Başkan ve Üyelerin Sorumlulukları

3.2.5. Kurum Dışından Görevlendirilen Üyelere Yapılacak Ödemeler

3.3. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI, DOSYA İNCELEMESİ, DEĞERLENDİRME VE TESPİT

3.3.1. Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları

3.3.2. Asgari İşçilik Oranları Belirlenmemiş Olan İşkolları

3.3.3. Dosyanın Komisyona Teslimi

3.3.4. Dosyaların Ön İncelemesi

3.3.5. Değerlendirme ve Tespit

3.3.6. Yerinde Tespit

3.3.7. Tespit Süresi ve Kararlar

3.3.8. İtiraz

3.3.9. İtirazdan Vazgeçme

3.4. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

3.4.1. Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları

3.4.2. Çeşitli İş Kollarının Asgari İşçilik Oranları

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA UYGULAMASI

4.1. GENEL OLARAK UZLAŞMA UYGULAMASI

4.2. UZLAŞMA UYGULAMASININ KAPSAMI

4.3. UZLAŞMA UYGULAMASININ USULÜ

4.4. UZLAŞMANIN SAĞLANAMAMASI

4.5. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE DAVA KONUSU EDİLEMEMESİ

4.6. UZLAŞMA KOMİSYONLARI

BEŞİNCİ BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİĞİN TESPİTİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPTIRIMLAR (İDARİ PARA CEZALARI)

5.1. GENEL AÇIKLAMALAR

5.2. ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ VE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK NEDENİYLE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

5.3. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI NETİCESİ UYGULANABİLECEK DİĞER İDARİ PARA CEZALARI

5.3.1. Sigortalılık Tesciline İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları

a) Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali

b) Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali

c) Tekerrür Hali

5.3.2. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi ve İdari Para Cezaları

5.3.3. İşyeri Bildirgesinin Süresinde Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

5.3.4. Prim Belgelerinin Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulaması

a) Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Asıl Nitelikte Olması

b) Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Ek Nitelikte Olması

c) Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi

d) Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla Tespiti Hali

e) Diğer Hususlar

5.3.5. Eksik Gün Nedenlerine Bağlı İdari Para Cezaları

5.3.6. Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası

5.3.7. Geçersizlik Hallerinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

5.3.8. (4/b) Kapsamındaki Sigortalılığın Başlangıcı Ve Sona Ermesinin Bildirilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

5.3.9. Denetimi Engelleme Hallerine Yönelik Uygulanacak İdari Para Cezaları

5.3.10. İstirahatli Olan Sigortalıların Bildirimine İlişkin Yükümlülük Ve İdari Para Cezası

5.3.11. Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Bildirim Yükümlülüğü ve Bunlara İlişkin İdari Para Cezası

5.3.12. Asgari İşçilik Denetimleri İle İlgili Kamu Kurumlarına ve Bankalara Getirilen Yükümlülükler ve İdari Para Cezası

5.3.13. İhale Konusu İşleri Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası

5.3.14. Ticaret Sicil Memurluklarının İşyeri Bildirim Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası

5.3.15. Ruhsat İşlemlerine İlişkin Bildirimler ve İdari Para Cezası

5.3.16. Kamu İdareleri ve Bankaların Kontrol Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası

5.3.16.1. Bankaların Yükümlülükleri

5.3.16.2. Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri

a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

b) Milli Eğitim Bakanlığı

c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı

e) Sağlık Bakanlığı

f) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

g) İçişleri Bakanlığı

h) Ulaştırma Bakanlığı

i) Çevre ve Orman Bakanlığı

j) PTT Genel Müdürlüğü

k) Özerk Spor Federasyonları

l) TTNET Anonim Şirketi

m) Telekomünikasyon Kurumu

n) Noterlikler

5.3.16.3. Bilgilerin verilme periyodu

5.3.16.4. Bilgi işlem sisteminde meydana gelebilecek arızalar

5.3.16.5. İdari para cezası uygulanması

5.4. İDARİ PARA CEZALARINDA LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI

5.4.1. Ceza Hukukunda Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması İlkesi

5.4.2. İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanunun Uygulandığı Durumlar

5.5. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAKKUKU

5.6. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

5.6.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı Süresi

5.6.2. İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Süresi

a) Yasal ödeme süresinin son günü 30/9/2008 veya önceki bir tarihe rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi

b) Yasal ödeme süresinin son günü 1/10/2008 veya sonraki bir tarihe rastlayan idari para cezalarının tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi

c) Ölüm halinde idari para cezaları hakkında yapılacak işlemler

ALTINCI BÖLÜM

İŞVERENİN ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI SONRASI UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

6.1. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ

6.1.1. Uyuşmazlıkların İtiraz Yolu İle Çözümlenmesi

a) Tehlike Sınıf ve Derecesine ile Prim Oranına (İşkolu Koduna) İtiraz

b) Prim Tahakkuklarına İtiraz

c) İdari Para Cezalarına İtiraz

d) Ortak Hususlar

6.1.2. Cezada İndirim Uygulaması

a) Pişmanlık İndirimi

b) Peşin Ödeme İndirimi

6.2. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMÜ

YEDİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA TERKİN VE ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ

7.1. Genel Açıklamalar

7.2. Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve İdari Para Cezası Alacaklarının Terkini

7.2.1. Ödeme vadesi 31/12/2010 veya önceki bir tarihte sona ermiş olan alacaklar yönünden terkin işlemleri

7.2.2. Ödeme vadesi 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş alacaklar yönünden terkin işlemleri

7.2.3. Ödeme vadesi hem 31/12/2010 tarihinden önce hem de 31/12/2010 tarihinden sonra sona ermiş alacaklar yönünden terkin işlemleri

7.2.4. Terkin Yetkisi

7.3. Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerinde Zamanaşımı

7.3.1. İşverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Kuruma verilen veya yasal süresi dışında verilmekle birlikte incelemeye sevk edilmeksizin işleme alınan prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi

a) Ödeme vadesi 30/9/2008 veya öncesinde sona eren prim alacakları yönünden

b) Ödeme vadesi 1/10/2008 veya sonrasında sona eren prim alacakları yönünden

7.3.2. Mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi

7.4. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı

7.4.1. İdari para cezalarında tahakkuk zamanaşımı süresi

7.4.2. İdari para cezalarında tahsil zamanaşımı süresi

7.5. Zamanaşımı süresinin kesilmesi ve durması

7.5.1. Zamanaşımının kesilmesi

7.5.2. Zamanaşımının durması (işlememesi)

SEKİZİNCİ BÖLÜM ASGARİ İŞÇİLİK SONUCU ÇIKAN FARK PRİM VE İDARİ PARA CEZASININ TAKİP VE TAHSİLİ

8.1. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN ÖDENMESİ

8.1.1. Prim Ödeme Yükümlüleri

8.1.2. Prim Ödeme Süreleri

8.2. (4/c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN ÖDENMESİ

8.2.1. Prim Ödeme Yükümlüleri

8.2.2. Prim Ödeme Süreleri

8.3. AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ

8.4. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ HALLERİ

8.5. GECİKME ZAMMI VE GECİKME CEZASI

8.6. PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ

8.7. ÖDENMEYEN PRİMLERİN SGK TARAFINDAN TAKİP VE TAHSİLİ

8.7.1. Takip ve Tahsile İlişkin Genel Esaslar

8.7.2. Kurum Alacaklarını Koruma Yöntemleri

a) Teminat İstenmesi

b) İhtiyati Haciz

c) İhtiyati Tahakkuk

d) Diğer Koruma Yöntemleri

8.8. TECİL UYGULAMASI

8.9. KURUM ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ

8.9.1. Cebren Takip ve Tahsil Şekilleri

a) Teminatlı Alacaklarda Takip

b) Ödeme Emri

c) Mal bildirimi

d) Hapsen Tazyik

e) Haciz Yolu İle Takip

f) Menkul Malların Haczi

g) Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların, Alacak Ve Hakların Haczi

h) Gayrimenkul Malların Haczi

ı) Haczedilemeyecek Mallar

i) Kısmen Haczedilebilenler

j) Kurumca ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczi

k) Fazlaya ilişkin hacizler

l) İstihkak iddiaları

m) Alacaklı amme idareleri arasında hacze iştirak

8.9.2. Menkul Malların Satışı

a) İlan

b) Teminat

c) Satış Mahalli

d) Artırım

e) Malın birinci artırımda satılamaması

f) Satılamayan mallar

g) Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi

h) Tellaliye bedeli

i) Borçluya Bilgi Verilmesi

j) Satış İşleminin Kesinleşmesi

8.9.3. Gayrimenkul malların satış işlemleri

a) Gayrimenkul Satış Komisyonu

b) Gayrimenkullerde değer tespiti

c) Satış şartnamesi

d) Gayrimenkul satış ilanı

e) Artırım

f) Gayrimenkulün Birinci Artırımda Satılamaması

g) İhalenin Yapılamaması

h) Alıcının Malı Almaktan Vazgeçmesi

j) İhalenin Sonucu, Fesih Ve Tescil

k) Borçluya Bilgi Verilmesi

8.10. İFLAS VE ZAMANAŞIMI

8.10.1. İflas Yolu İle Takip

8.10.2. İflasın Ertelenmesi

8.10.3. Zamanaşımı

a) Zamanaşımının Kesilmesi

b) Zamanaşımını Kesen Haller

c) Zamanaşımının İşlememesi

DOKUZUNCU BÖLÜM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YMM’LERİN ASGARİ İŞÇİLİK DENETİM YETKİSİ

9.1. GENEL BİLGİ

9.2. RAPORLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

9.2.1. İnceleme yapılması

9.2.2. Ortak Hükümler

9.2.3. Rapor Üzerinde Yapılacak İşlem

9.2.4. Rapor Düzenlenmeyecek İşler ve Rapor Düzenleme Sınırı

9.2.5. Rapor Düzenleme Şekli

9.2.6. Rapor Düzenlenemeyecek Hâller

9.3. MESLEK MENSUPLARININ DÜZENLEYECEKLERİ RAPORDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI ONUNCU BÖLÜM PRİMLERİN HAKEDİŞLERDEN MAHSUP SURETİYLE ÖDENMESİ

10.1. GENEL OLARAK

10.2. İHALELERİN BİLDİRİLMESİ, HAKEDİŞLERİN MAHSUBU VE ÖDENMESİ İLE KESİN TEMİNATIN İADESİ

10.2.1.  İhalelerin Bildirilmesi

10.2.2.  Hakedişten Kesinti ve Mahsup

10.2.3.  Kesin Teminatın İadesi

10.3. KURUMUN İNCELEME YETKİSİ

EKLER