Anasayfa / Haber / Muhasebecilerle İlgili Yönetmeliklerde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Muhasebecilerle İlgili Yönetmeliklerde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

4 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliklerle aşağıda belirtilen yönetmeliklerde önemli değişiklikler yapıldı, ayrıca aynı Resmi Gazete’de Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği yayımlandı.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler:

– Tanımlar başlıklı 3 üncü maddede yer alan geçici kurul, serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir tanımları yürürlükten kaldırıldı; meslek mensubu, mesleki faaliyet, ruhsat tanımları değiştirildi.

– Oda yönetim kurulunun görevleri başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “serbest muhasebeci ve” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Bütçe başlıklı 15 inci maddenin birinci fıkrasının başına “Odanın bir yıllık tahmini gelir ve gider bütçesi; Yönetim Kurulunca mevzuata uygun olarak Nisan ayı içinde hazırlanır ve gerekçesiyle birlikte Genel Kurula sunulur.” şeklindeki cümle eklendi.

– Odanın gelirleri başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin Nispi Aidat konulu (2) numaralı alt bendi değiştirildi.

– Oda nitelikleri ve faaliyet sınırı başlıklı 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın” ibaresi “Maliye Bakanlığı’nın” şeklinde değiştirildi.

– Oda saymanının görev ve yetkileri başlıklı 26/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.

– Meslek unvanlarının haksız kullanılması başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “serbest muhasebeci ve” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Üyelik başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest Muhasebecilik ve” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Yasaklar başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest Muhasebeci,” ibaresi metinden çıkarıldı.

– 39 uncu madde başlığıyla birlikte tümden değiştirildi, madde başlığı “Tabela asılması” oldu.

– Müşterilerin odaya bildirimi başlıklı 41 inci maddesi “Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.” şeklinde değiştirildi.

– Ücret başlıklı 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “serbest muhasebeci ve” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Görevle ilgili suçlar başlıklı 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Devlet Memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” şeklinde değiştirildi.

  • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler:

– Yönetmelik adında yer alan “Serbest Muhasebecilik,” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Tanımlar başlıklı 3 üncü maddede yer alan “Kanun” ve “Meslek Mensubu”, tanımları değiştirildi.

– Uyarma cezası başlıklı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi “e) Mevzuata aykırı tabela kullanılması” şeklinde değiştirildi, dolayısıyla mevzuata aykırı tabela kullanılması halinde uyarma cezası verilecek. Ayrıca (i) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Kınama cezası başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Serbest Muhasebecilerin ve” ibaresi, (d) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci,” ibaresi, (p) bendinde yer alan “Serbest Muhasebeci ve” ibaresi metinden çıkarıldı, (q) bendi yürürlükten kaldırıldı; (ş) bendi “ş) Mesleki bürolarda bağımlı çalışmakta iken bu görevlerinden ayrılan meslek mensuplarının işten çıkış tarihinden itibaren, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının ise meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe, ayrıldıkları yahut yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet vermeleri,” şeklinde değiştirildi; maddeye “z) Bu Yönetmelikte yer almayan, 3568 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması.” şeklindeki (z) bendi eklendi.

– Meslekten çıkarma başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırıldı.

– Aday meslek mensuplarının disiplin esasları başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Serbest Muhasebecilik” ibaresi metinden çıkarıldı.

– Disiplin cezalarının uygulanması başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ve “serbest muhasebeci ve” ibareleri metinden çıkarıldı.

– Kararların kesinleşmesi başlıklı 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

– Ceza kovuşturmasının disiplin cezasına etkisi ve meslek mensupları hakkında tedbir kararı verilmesi başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “kesilir.” ibaresi “durur.” şeklinde değiştirildi.

– Disiplin kurulu üyelerinin reddi ve çekilme başlıklı 32 nci maddesinde yer alan “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda” ibaresi “Ceza Muhakemesi Kanununda” şeklinde değiştirildi.

– “Devam eden disiplin soruşturmaları” başlıklı geçici 1 inci ve “Serbest muhasebecilere ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici ikinci madde eklendi.

“Devam eden disiplin soruşturmaları

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce odalarda 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentleri uyarınca başlatılan ve devam eden disiplin soruşturma ve kovuşturmaları kapatılır. Bu dosyalar çalışanlar listesinden ve meslek kütüğünden silmeyi gerektiren hallerin oluşup oluşmadığı yönünden, oda yönetim kurullarınca incelenir ve karara bağlanır.”

“Serbest muhasebecilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapanlar ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edenler, bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.”

  • Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan “Geçici Kurul” tanımı maddeden çıkarıldı, “Ruhsat” tanımı değiştirildi.

– Odanın gelirleri başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin “Nispi Aidat” konulu (2) numaralı alt bendi aşağıdaki değiştirildi.

– Oda nitelikleri ve faaliyet sınırları başlıklı 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın” ibaresi “Maliye Bakanlığı’nın” şeklinde değiştirildi.

– Oda saymanının görev ve yetkileri başlıklı 26/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.

– Mesleğin konusu başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibaresi “Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirildi.

– Yasaklar başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Serbest Muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

– 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki değiştirildi, madde başlığı “Tabela asılması” oldu.

– Müşterilerin odaya bildirimi başlıklı 42 nci maddesi “Meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.” şeklinde değiştirildi.

– Ücret başlıklı 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Geçici Kurul’a (Birliğe)” ibaresi “Birliğe” şeklinde değiştirildi.

– Görevle ilgili suçlar başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Devlet Memurlarına” ibaresi “kamu görevlilerine” şeklinde değiştirildi.(isvesosyalguvenlik.com)