Anasayfa / Soru - Cevap / Özel Hastaneden İşe Giriş Sağlık Raporu Alınabilir mi ?

Özel Hastaneden İşe Giriş Sağlık Raporu Alınabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.” hükmü,

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri” başlıklı geçici 3 üncü maddesinde ise;

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.” yer almaktadır.

6331 sayılı Kanunun bahse konu 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri, (2) numaralı alt bendi kapsamına ise 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerleri girmektedir.

Öte yandan, özel sektör işyerlerinden 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü 30 Aralık 2012 tarihinde başlamış olup, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 tarihinde, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.

Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporları 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerlerinde işyeri hekimi tarafından düzenlenecek, 50’den az çalışanı olan işyerlerinde ise işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü başlayana kadar eskiden olduğu gibi işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporları kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak. Dolayısıyla özel hastanelerden işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporu alma imkanı bulunmamaktadır.